Bochnia wydarzenia

czwartek 25 czerwca 2015 21:39:58

Burmistrz otrzymał absolutorium za 2014 rok Burmistrz otrzymał absolutorium za 2014 rok

Stefan Kolawiński dostał od Rady Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego gminy.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 108 mln 772 tys. 896,46 zł. Zrealizowano go w 94,64 procentach. Z kolei plan wydatków wynosił 112 mln 690 tys. 433,46 zł, a zrealizowano go w 92,66 procentach. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 24 mln 232 tys. 895,72 zł i zrealizowano ją w 88,95% planu. Za 2014 rok miasto osiągnęło ujemny wynik finansowy. Dług publiczny Bochni na koniec roku wyniósł 38 mln 150 tys. zł. To tylko niektóre z informacji podanych w przygotowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok przez burmistrza Stefana Kolawińskiego. Całość danych, zreferowanych przez niego podczas czerwcowej sesji Rady, znajduje się poniżej:

- Osiągnięte w tym okresie dochody zamknęły się kwotą 102 mln. 939 tys. tj. o ponad 17 mln 150 tys. zł więcej niż w roku 2013, natomiast zrealizowane wydatki Miasta Bochnia wyniosły 104 mln 422 tys. tj. o ponad 12 mln 992 tys. zł więcej niż w roku 2013, przy czym największy udział w strukturze wydatków budżetowych stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie bowiem osiągnęły poziom 34% budżetu.
Gmina Miasta Bochnia za 2014 rok osiągnęła ujemny wynik finansowy w kwocie –- 1.482.757,17 zł przy zakładanym deficycie 3.917.519,00 zł, a na rachunku bieżącym Budżetu Gminy pozostały wolne środki w kwocie 3.571.108,18 zł.

Przyczyną pozostania na rachunku budżetu Gminy dużej kwoty wolnych środków była konieczność zabezpieczenia wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem dotacji zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej tj. projektu „Wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz Budowy Targowiska „Mój Rynek”. Środki te stanowić będą jedno ze źródeł finansowania w/w inwestycji w roku 2015.

Na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę rat kredytów z lat wcześniejszych zaciągnięto kredyt w wysokości 9 mln zł.
Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wydatkowano 5 mln 250 tys. zł, zgodnie z założonym w budżecie planem, przy czym koszty związane z obsługą zadłużenia miasta Bochnia powstałego w latach wcześniejszych wyniosły 1 mln 197 tys. zł
Łącznie dług publiczny Miasta Bochni z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na 31 grudnia 2014 roku wynosił 38 mln 150 tys. zł, co stanowi 37,06% zrealizowanych w roku 2014 dochodów budżetowych.

Planowane dochody budżetu Gminy Miasta Bochnia w wysokości 108 mln 773 tys. zrealizowano, jak już wspomniałem, w kwocie 102 mln. 939 tys. zł, co stanowi 95% planu i jest bardzo dobrym wynikiem zważywszy na towarzyszącą nam kolejny rok dekoniunkturę. Wydatki ogółem zamknęły się w 2014 roku kwotą 104 mln 422 tys. zł, co stanowi 93% planu. Realizacja budżetu po stronie wydatków bieżących ogółem w 2014 r. przebiegała prawidłowo, o czym świadczy wskaźnik procentowy poziomu ich realizacji – 94%. Tylko w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz zadaniach występuje niższe wykonanie niż winno wynosić na dzień 31.12.2014 roku, jednak są to uchybienia niewielkie, a ich wydatkowanie w takiej wysokości wystarczyło na sfinansowanie wszystkich zadań bieżących ujętych w budżecie Gminy Miasta Bochnia. Świadczy to również o oszczędnym i celowym gospodarowaniu uzyskanymi przez Gminę środkami.

Należy dodać, że wydatki majątkowe wyniosły 89%, co zostało uzasadnione w części opisowej sprawozdania.

Z zaplanowanej kwoty wydatków na realizację inwestycji w wysokości 24 mln 233 tys. zł w 2014 roku wydatkowano 21 mln 556 tys. zł tj. 89%. Przyczyną niższego wykonania zadań inwestycyjnych jest realizacja wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych o dużej wartości finansowej z udziałem dotacji zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

Największym zadaniem inwestycyjnym realizowanym ze znacznym udziałem środków europejskich był projekt „Wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej” zaplanowany do wykonania w latach 2010 – 2014. Projekt ten został zakończony w terminie. Realizacja tego projektu została już skontrolowana, nieprawidłowości nie stwierdzono, wystąpiliśmy o przekazanie końcowej kwoty dotacji.

W 2014 r. samorząd bocheński nie realizował większych inwestycji kubaturowych. Wykonano najpotrzebniejsze prace, takie jak: remonty w budynkach szkół, przedszkoli oraz gimnazjów, budowy i remonty dróg, budowy oświetlenia ulicznego, kanalizacji, regulacje urządzeń przeciwpowodziowych. Jest to wynik obranej wcześniej taktyki, mającej na celu możliwie najlepsze przygotowanie finansów miasta na przyjęcie i skonsumowanie dotacji na uzbrojenie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Stąd także stosunkowo niewielki kredyt zaciągnięty w omawianym okresie, przeznaczony na finansowanie deficytu budżetu oraz obsługę długu powstałego we wcześniejszych latach, po to, aby utrzymać dobrą zdolność kredytową.

Porównując wykonanie budżetu z roku 2013, nie sposób nie zauważyć tendencji wzrostowej wydatków majątkowych w budżecie zrealizowanym w 2014 roku, przy jednoczesnym wyraźnym wzroście wydatków bieżących. W latach wcześniejszych na inwestycje samorząd przeznaczał większe środki – w 2009 ponad 36 mln zł, ale były to w znacznej mierze pieniądze pożyczone. W roku 2009 16 mln zł, w 2010 roku zaciągnięto kredyt ponad 10-ciu mln zł. Tak finansowane inwestycje spowodowały wzrost zadłużenia miasta z 17,18% w 2008 roku do 45,27% w roku 2011, do dziś ponosimy koszty obsługi tego długu. Jak już wspomniałem w 2014 roku podjęliśmy decyzję o zaciągnięciu kredytu dopiero w drugim półroczu, kiedy to następuje zakończenie większości zaplanowanych zadań.

Do tego pamiętać należy o trwającym od dłuższego czasu okresie dekoniunktury, a także o kolejnych zobowiązaniach finansowych, które wynikają z nałożonych na samorządy przez ustawodawcę obowiązków. Mam tu na myśli np. obowiązek wynikający z § 30a Karty Nauczyciela, zgodnie, z którym do końca stycznia każdego roku jesteśmy zobowiązani wypłacać nauczycielom dodatkowe wynagrodzenia. W 2014 roku był to wydatek rzędu ponad 480 tys. zł, znacznie wzrosły również wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta.
Wzrost wydatków bieżących wynika także z konieczności ponoszenia kosztów utrzymania obiektów powstałych w minionych latach. Nie kwestionuję w żadnej mierze wzniesienia takich obiektów jak – hala widowiskowo-sportowa, boiska o sztucznej nawierzchni, przyszkolne place zabaw, zaznaczam tylko, że zakończenie ich budowy nie jest tożsame z zaprzestaniem wydatkowania na nie pieniędzy. Utrzymanie w dobrej kondycji wybudowanych wcześniej obiektów wymaga stałych nakładów.

Największą część wydatków bieżących z budżetu miasta, stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na ten cel wydano 34 mln 887 tys. Jest to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 2 mln 684 tys. tj. o 8,4% przy czym subwencja oświatowa wyniosła zaledwie 16 mln 687 tys. Pamiętać należy także o wydatkach inwestycyjnych w oświacie, które w 2014 roku zamknęły się kwotą 1 mln 126 tys. zł. Wykonano między innymi: remonty sanitariatów, remonty kuchni, remonty ciągów pieszych i schodów, remont boiska sportowego przy Szkole Nr 5, odwodnienie oraz wymieniono okna w Gimnazjum Nr 1.

Przedstawiając wykonanie budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok stwierdzić należy, że realizacja dochodów i wydatków przebiegała racjonalnie i oszczędnie, przy pełnym zabezpieczeniu środków finansowych na prawidłową realizację zadań miasta. Potwierdza to pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Możemy dziś spokojnie stwierdzić, że kondycja finansowa naszego samorządu jest stabilna. Obniżyliśmy także poziom wskaźników zadłużenia miasta, kontynuowaliśmy skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania własne. Utrzymaliśmy wysoki wskaźnik nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej tj. oświaty, pomocy społecznej, kultury i kultury fizycznej – tak wyglądało przemówienie Stefana Kolawińskiego.

Następnie zastępca burmistrza  - Robert Cerazy przedstawił prezentację, dotyczącą wydatków majątkowych oraz realizacji zadań inwestycyjnych. Mówił podczas niej m.in. o łączniku autostradowym, Bocheńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, parkingu wielopoziomowym  (Park&Ride) czy tzw. schetynówkach.

Po prezentacji Bogdan Kosturkiewicz, przewodniczący komisji rewizyjnej, przedstawił stanowisko tegoż organu w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się trzech członków komisji. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Kolejnym punktem obrad było wyrażenie opinii przez przedstawicieli poszczególnych klubów. Jako pierwszy na mównicę wyszedł Kazimierz Ścisło, reprezentujący klub „Bochniacy dla Bochni”. - Budżet roku 2014 został wykonany na bardzo dobrym poziomie. Pozytywną opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, komisja rewizyjna, a także poszczególne komisje rady – zauważył radny. - Pan Stefan Kolawiński, burmistrz naszego miasta, otrzymał już w zeszłym roku absolutorium od mieszkańców naszego miasta wygrywając po raz drugi wybory na stanowisko burmistrza królewsko-górniczego miasta Bochni – zaznaczył były przewodniczący Rady Miasta.

Pod nieobecność Piotra Dziurdzi, przewodniczacego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, głos w jego imieniu zabrał przewodniczący Rady Miasta -Jan Balicki. - W mniejszej lub większej odległości od Bochni trudno znaleźć miasto, które np. nie dokonało jakiegoś gruntownego odrestaurowania swoich centralnych placów. Wystarczy tu wymienić Brzesko, Wieliczkę, Myślenice, Niepołomice czy trochę dalej idącą Skawinę. W sąsiednich powiatach powstają nowe połączenia drogowe, w Brzesku np. buduje się już drugi łącznik. Oczywiście, nie można tutaj próbować sugerować, że brak łącznika w Bochni jest winą bocheńskiego samorządu miejskiego, to jest bardziej złożony problem - zaznaczył. Jan Balicki, który zwrócił również uwagę na inne problemy: - Co miasto zrobiło chociażby w ciągu ostatnich dwóch lat  jakie upłynęły od wpisania naszej kopalni na listę światowego dziedzictwa UNESCO, aby wykorzystać ten potencjał i nowe szanse na rozwój naszego miasta  Inne pytanie: jak nasze władze wykonawcze reagują na sygnały związane z poprawą organizacji ruchu turystycznego, komunikacyjnego, czy promocji miasta? Panuje powszechne przekonanie, że kluby radnych, które nie są w koalicji rządzącej, stanowią opozycję, której przysługuje niepisane zbójeckie prawo kontestowania wszystkiego, co robi prezydent, burmistrz czy wójt. Nasz klub, klub radnych Prawo i Sprawiedliwość, nie zamierza korzystać z takiej możliwości podczas udzielania absolutorium . Nie zamierzamy epatować emocjami. Nie zamierzamy podważać pozytywnej opinii sprawozdania finansowego, ale do przedstawionych w opinii uwag dołączamy wątpliwości – podkreślił przewodniczący miejskiej Rady.

Na poparcie swego wywodu przytoczył listę zaniechań i zaniedbań burmistrza lub podległych mu urzędników:
- Od prawie 6 lat ciągnąca się, przekładana z roku na rok, także i teraz (mimo zapisów w budżecie) inwestycja na ul. Dębnik, (z kuriozalnego wręcz powodu prowadzenia ustaleń z osobami nie mającymi do tego prawa),
- od 5 lat nie może wyjść z fazy projektowania i uzyskania decyzji zezwalającej na budowę drogi tzw. II etap KN-2, której realizacja wraz z rezerwowaną w projekcie kilkumilionowymi  środkami przewidywana była już w roku 2011,
- spóźniona (dwukrotnie) w dużej mierze za przyczyną UM inwestycja budowy targowiska przy ulicy Partyzantów,
- zbyt przeciągająca się w czasie, ale bardzo ważna ze względów bezpieczeństwa mieszkańców, inwestycja mająca chronić przed zalewaniem Os.. św. Jana.  Z 500 tys. zł. zapisanych w budżecie ubiegłego roku wydano jedynie 94 tys. na projekt. Dzisiaj dopiero wiemy, że potrzebne środki zdecydowanie przewyższają pierwotnie zakładane. Powstałe opóźnienia wystawiły mieszkańców Os. św. Jana na zbyt duże ryzyko i tylko Opatrzności można zawdzięczać, że nie powtórzyła się wcześniejsza sytuacja zalania osiedla. Potwierdza się w tym przypadku także opinia, że Urząd miał (ma?) w dalszym ciągu problemy ze sprawnym przygotowaniem inwestycji na etapie planowania,
- jak uznać z perspektywy celowości i rzetelności wydatek kilkudziesięciu tysięcy zł na opracowanie strategii rozwoju miasta, czy niedawno jednoznacznie oceniony i odrzucony projekt Lokalnego Pogramu Rewitalizacji?.
- jak przejść obojętnie wobec opóźnienia w realizacji Park&Ride z błahych powodów (trudno wręcz w nie uwierzyć), przebiegającego w pobliżu kabla czy projektowanego dopiero ekranu?
Przedstawione przykłady już nie tylko niepokoją, ale pozwalają na wyrażanie uzasadnionych obaw co do możliwości ubiegania się w przyszłości na dofinansowanie rewitalizacji przestrzeni najstarszej części naszego miasta.-

W imieniu klubu „Bochnia to Ty” wypowiedział się Robert Żelichowski. - Głosujemy za absolutorium za poprzedni rok. Naszego klubu wtedy jeszcze nie było, zatem merytorycznie nie do końca, jako radni możemy oceniać działalność pana burmistrza. Musimy bazować na opiniach wystawianych przez odpowiedzialne za to instytucje czyli RIO i komisje rewizyjną. Będziemy głosować za udzieleniem panu burmistrzowi absolutorium -zaznaczył radny.

W podobnym tonie do przedmówcy wyraził się Zbigniew Włosiński, przedstawiciel klubu „Bochnia i Ziemia Bocheńska-Razem”. -Od mieszkańców miasta Bochni pan burmistrz otrzymał absolutorium wygrywając wybory na kolejną kadencję. Stąd też członkowie naszego klubu podjęli decyzję, że w głosowaniu nad absolutorium będą głosować według osobistych odczuć i przekonań. Nie ma dyscypliny klubowej – mówił przewodniczący komisji zdrowia.

Ostatnim punktem przed głosowaniem uchwały była możliwość wyrażenia osobistych  poglądów przez poszczególnych radnych .Z tego prawa skorzystał wyłącznie Bogdan Kosturkiewicz. – Uważam, że uchwała absolutoryjna jest zupełnie niepotrzebna. To mieszkańcy miasta decydują co cztery lata, kogo wybierają. Ich decyzje należy przyjmować z szacunkiem i z pokorą. Zgodnie ze swoim sumieniem nie mogę jednak zagłosować za aprobatą tego, co robił pan burmistrz Stefan Kolawiński w roku 2014 – zaznaczył były burmistrz Bochni. W swoim przemówieniu odniósł się do konkretnych przykładów, takich jak m.in. realizacja wielopoziomowego parkingu przy ulicy Poniatowskiego. - Miała zostać wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, została wykonana tylko i wyłącznie dokumentacja geotechniczna. Zadanie ma zostać wykonane 31 października tego roku, pan burmistrz Cerazy zapowiadał, że zadanie to zostanie zrealizowane, a ja podjąłem zakład (jeszcze nikt go nie przyjął), że to zadanie w tym terminie nie zostanie zrealizowane - mówił Bogdan Kosturkiewicz.

Ostatecznie za udzieleniem absolutorium burmistrzowi głosowało 15 radnych, a 5 osób wstrzymało się od głosu. Nikt nie zagłosował przeciw.

Napisz swój komentarz:

Nick:

Komentarz:

By uniknąć spamu wpisz kod z obrazka:

Komentarze użytkowników

Czasbocheński nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo, naruszajace dobra osób trzecich lub wypowiedzi prawem chronione mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

drum

2015-06-26 22:09:53
co tu komentować - byli jaki burmistrz, byle jakie absolutorium...
błysk geniuszu

2015-06-27 11:36:48
Byle jaki autor (drum) byle jaki komentarz. Byle by zaistnieć.
Paul

2015-06-27 12:47:54
merytorycznie to jest za tego "burmiszcza" stagnacja i zero pożytecznych inwestycji,a kasa co miesiąc 12 tysi wpada za siedzenie i bez podejmowania decyzji(bo się boje,nie znam,nie wiem jak to zrobić itp)Poprzedni burmistrz to jednak był porządny gośc i z ambicjami:)
do podróby

2015-06-28 11:19:26
Nie podszywaj się pod Paula, jego komentarze są tak charakterystyczne, że ich nie podrobisz. Nawiasem mówiąc, rzeczywiście mało robi burmistrz. W zeszłym roku sprawozdanie obejmowało kilkaset pozycji, ale jak widać nie do wszystkich dotarło... Uzbornia i Strefa to też nic nie warte rzeczy wg. takich malkontentów jak ty...
Wiwat!

2015-06-28 11:36:31
"Poprzedni burmistrz to jednak był porządny gość z ambicjami" Nie był a jest. Co do "porządny" - 3 sprawy przegrane za pomówienia innych. Co do ambicji - jeszcze większe jak poprzednio i podszyte niespełnionymi nadziejami. Najpierw sam dostał w d... a teraz jego kolega w wyborach na burmistrza. Jakoś trzeba odreagowywać żeby zawału nie dostać, jakoś (właśnie jakoś!) trzeba znajdować dziury w całym, choćby to było śmieszne i żenujące. Klasa sama w sobie..he,he,he
hehe

2015-06-28 12:23:37
Uzbornia i strefa oczywiście były zaczęte przez poprzedniego burmistrza -fakt
Zaczęte

2015-06-28 13:58:12
Zaczęte były jeszcze za Cholewy a strefa dużo, dużo wcześniej. Jednak "profesjonalne" wnioski poprzedniego burmistrza po kilka razy wracały do poprawek i nie mógł biedaczek rozwinąć skrzydeł, bo źli ludzie mu przeszkadzali.
Kibic

2015-06-28 17:36:19
Absolutorium było dla Kosturkiewicza, czy Kolawińskiego? Widać niektórzy nie mogą przeboleć, że za tego pierwszego coś się w mieście działo. Obecny zawala co się tylko da.
Dzieje się, dzieje...

2015-06-29 09:15:50
Teraz się dopiero dzieje! Zawiedziony, sfrustrowany i wiecznie niedoceniany doktor K. tworzy kolejne rekordy Guinessa: na 57 wypowiedzi radnych, jego jest 47. To jest aktywność, to jest wiedza, to jest intelekt!!! Po co ta cała Rada Miasta i Burmistrz, jak 1 gość wszystko wie i zrobiłby najlepiej? Jakie byłyby oszczędności! Jaka szybkość i precyzja działań, jaka trafność ocen! Popatrzcie na Koreę Północną, tam wszystko jest pod sznurek, tam wszyscy wiedzą kogo słuchać, a u nas trzeba się przebijać przez gąszcz niekompetencji urzędników i oponentów.
mecenas

2015-06-29 10:07:53
Co z KN-II? Kolawiński obiecywał dokończenie w 2012 roku. Kolawiński, jak komunistyczna partia, jak mówi, że zrobi tzn. że mówi.
do mecenas

2015-06-29 11:20:57
Znowu wyznawca BK się odezwał. Przypomnij sobie wypowiedzi z przed lat: 17 Września 2008, "Tego typu obiekty (KN II) są realizowane w systemie osiemnastomiesięcznym. Bywa, że w krajach zachodnich takie obiekty realizowane są w ciągu 12 miesięcy." 06 Listopada 2008, "Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonawcę obwodnicy północno-zachodniej tzw. KN-2 w Bochni przedstawiła firma Budostal 5 z Krakowa. Firma ta przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową - ok. 11,8 mln złotych, czyli ponad 3 mln zł mniej niż zakładano w kosztorysach inwestorskich. Według planu KN-2 ma zostać ukończona wiosną 2010 roku." 25 Marca 2010, "Jestem przekonany, że w tym roku rozpoczniemy realizację tej inwestycji. Nie wiadomo jednak, czy skończymy ją w tym roku" 01 Lipca 2010 "Zawsze mówiłem, że są zwolennicy budowy tej drogi i są przeciwnicy. Staramy się tłumaczyć, wyjaśniać, uczestniczyłem w różnego rodzaju wizjach lokalnych. Natomiast i tak są sprzeciwy niektórych mieszkańców. Trudno powiedzieć w jakim kierunku to pójdzie." Odświeżyłem umysł nieomylny kumciu?
prawda

2015-06-29 15:44:15
oczywiście ,że kolawinski tylko obiecuje,a poprzednik działał i inwestycje szły .a nie tylko gadanie,że sie boję,musze zapytać żony itp,doradców,nie znam się ,zastanowie sie ,zorientuje sie i nic z tego nie wynika.Dobrze ,że ma doradców to coś sie porobiło np,Straż miejska,fotoradary ,parę chodników i tp.Zal:(
mecenas do do mecenas

2015-06-30 12:50:40
Kosturkiewicz obiecał i zrobił. Kolawiński od czterech lat tylko obiecuje. Przepraszam, zapomniałem dodać, że co jakiś czas jedzie po poprzedniku. Czy za to mu płacimy???? Kolawiński do roboty!!!!
mecenasy piszące "prawdę"

2015-06-30 13:45:34
To już naprawdę nudne jest... Robił ten poprzednik, robił i wielkie g... zrobił. Hala widowiskowa i na tym koniec. Dotarło? Oprócz tego WIELKIE PLANY z których nic nie wyszło, ale rozliczać poprzedników i następców to potrafi! Jątrzenie i szczucie, tylko to potraficie. Zero konkretu, zero argumentów, tylko zawiść i zazdrość. Jaki Pan taki kram, załóżcie sobie kółko wzajemnej adoracji. Ślepota, głuchota i ciemnota.
Racja

2015-06-30 13:56:52
Prawdą jest to, że niejaki mecenas nie potrafi nic napisać, tylko Kolawiński to, Kolawiński tamto. Ma żal bo chciał tworzyć przyszłość miasta i został olany. Jak czytam te jego hejty to się nie dziwię, że go olano. Monotematyczny, słabiutki dyletant nigdy nie odpowiadający na konkrety. Absolutorium 15 za 5 wstrzymujących, nawet zagorzali przeciwnicy z RM dali sobie spokój, ale Kumciu tego nie rozumie i brnie i brnie przez zaspy w czerwcu. Nie widzi biedaczek, że jest lato i słońce świeci.
Kibic

2015-06-30 22:39:46
Obecny burmistrz i jego urzędasy cierpią na narcyzm. A może jakiś wniosek napiszecie, zamiast popisywać się głupotą w internecie?
do Kibic

2015-07-01 08:15:22
Pisz na żal.pl
no tak tylko hala -haha

2015-07-01 19:17:58
a Kn 2 ,plac Turka,Uzbornia załatwiona do wykonania,Strefa -pozwolenia i warunki plus decyzja środowiskowa,kanalizacje,nakładki asfaltowe na Os.Niep.,ul.Partyzantów i wiele wiele innych potrzebnych inwestycji dla mieszkanców.Obecny burm.kolawinski tylko pokończył co było przygotowane i załatwione,ale od siebie zero inwestycji i marazm w mieście-beznadzieja-same wtopy i błędy,straty -
Hala i nic więcej

2015-07-01 23:18:51
Tylko Hala, KN II - nie zrobione, Park Turka - żenada, Uzbornia - 5 razy odrzucane wnioski, Strefa to samo. Nakładki asfaltowe - to normalka i prozaika. W samym 2014 roku Kolawiński zrobił 10 razy więcej jak poprzednik w całej kadencji. Przeczytaj w końcu sprawozdanie za rok 2014 to przestaniesz majaczyć.
mecenas

2015-07-02 08:56:06
Kibic ma rację. Przedstawiciele obecnej władzy cierpią na narcyzm. KN-II nie zrobione?? Chyba druga część tej inwestycji zablokowana przez Kolawińskiego! A obiecywał nam na zebraniu, że wykona ją do końca 2012 roku. Przedstawiał nawet swój pomysł, aby puścić drogę koło ogródków działkowych. Sięgnijcie do informacji z zebrań osiedlowych. Gość jest całkowicie niewiarygodny.
Lizol

2015-07-02 10:16:25
Sięgnijcie do informacji z zebrań osiedlowych jak Kumorek lizał d... Kolawińskiemu.
Hipokryci

2015-07-18 17:47:17
To ze Kolawinski wygrał wybory (dzięki populistycznymi gestom względem urzędników i nauczycieli) w niczym nie przeszkadza aby krytycznie ocenić poprzedni rok jego urzędowania. Rada miasta nie powinna dać absolutorium burmistrzowi ktory prawie nic nie robił ale brał potężną pensjeę. Całowanie petentów po rączkach i "zaszczycanie obecnością wraz z małżonką" uroczystości , mszy, koncertów i odczytów to zdecydowanie za mało aby dostać absolutorium. Ludzie w Bochni bardzo by sie cieszyli gdyby burmistrz i burmistrzowa mniej "zaszczycali" a zamiast tego gdyby Rynek był odnowiony , Planty zadbane, gdyby miasto miało wreszcie dojazd do autostrady a mieszkańcy Oś. Niepodległości zostali odciążeni przez dokończoną w obu kierunkach drogę KN2. Ale przy Kolawinskim mamy przerost formy nad treścią . To trzeba zmienić, nawet wbrew hipokrytom radnym . Na szczęście nieudolne lub leniwe władze samorządowe mozna usunąć poprzez REFERENDUM.
f6UNeh8z

2015-10-03 03:21:15
(Camera) Overview: Current equipment (recently puehcasrd) Canon Digital Rebel XT (EOS 350D)w/Lens Kit Canon Digital Rebel XT Starter Kit w/Bag, extra battery, haze filter. Do NOT confuse this with the Digital Rebel (non-XT)starter kit, which is also for sale. Canon 420 EX Flash SanDisk CF Type II (1 GB) Canon Semi-hard Case (EH-18L) Canon Remote Controller (RC-1) Experience: Currently 34 years old, began taking pictures at age 10 with non-SLR type cameras. Previous cameras include Canon AE-1 Film SLR, Sony Mavica MVC-FD90, Sony Mavica MVC-CD250 and Sony Mavica MVC-CD400. I'd estimate that I've taken 10,000 pictures with film cameras over the years (non-SLR, AE-1, A-1 and F-1, the A-1 and F-1 being bodies owned by my father, who is a well regarded semi-professional photographer and former instructor at the local Community College on film photography)and an additional 10,000 pictures with various digital cameras. This is my first Digital SLR purchase. General Impressions; My FIRST recommendation to anyone thinking of purchasing this camera would be to download the owners manual from Canon, it's available via the Canon Website in .pdf format. Several hours of your time spent reviewing the actual manual should provide confidence that this camera can be used effectively by any level of photographer. If you're a novice, disregard the Manual sections of the manual and concentrate your attention on the Automatic sections. This camera is literally so easy to use a child can take an excellent photograph. I let my 9 year old daughter (with me giving her 2 minutes of advice and observing her carefully to protect the camera as she used it) take 25 photographs in the Full Auto mode, using only the pop-up flash unit. Out of 25 photos, I would rate 2 excellent on composition and the other 23 very poor (as expected), but the QUALITY of the images was outstanding. Every image was crisp and vibrant. My daughter is a TOTAL novice, other than using a few of the disposable pre-loaded cameras at a birthday party, these are the first 25 photos she's ever attempted. The 2 of excellent composition (of her little sister who's 2, and was in full go mode moving around) I sent to my father (who hardly passes out compliments on my photographic skills at a whim)with his response being great photos . I've personally shot 300 frames with the camera in Full Auto mode, using no flash (even when one was needed), the pop-up flash unit and the 420 EX (approximately 100 frames each way)and have even tried to fool the camera by taking portrait type shots in Sports mode and etc. The camera is very intuitive and will save most users from common mistakes associated with trying to take Photographs as opposed to Snap Shots. The only limitation on the quality of the images you can expect mostly relates to your skills in composing the photographs. This camera can be used as a point and shoot camera or can be fine tuned to allow more creative/experienced photographers to push their limits. This is NOT a professional quality Digital SLR (or if it is, I can't imagine a pro using a digital camera, for high end photography this camera has SERIOUS limitations). Having said that, I would recommend this camera to anyone that is comfortable spending the money on it. This is not an inexpensive commitment. Initial outlay for a basic set-up will run you between 1200 and 1400 dollars, and additional lenses, filters, accessories will add 500 or more dollars (with your budget being the only limit on the or more amount). I've read reviews where users mention several negative issues with the camera. First, some reviewers mention that the battery cover rattles . I can't speak to their experiences, but there is no rattle on my camera body at all, none. Very solid. Second, I've read complaints that the size is too small. I'm not a small man, and I have fairly large hands. I think the camera IS compact, but not uncomfortable to use. As a matter of fact, the smaller size keeps me mindfull of the fact that it's a precision instrument and that it takes a delicate touch on the shutter and a light approach to taking a great photo. Finally, I've noticed that some people think the camera has a cheap feel to it. I can only assume that they're used to camera bodies made of metal. This body is plastic and rubber, but again mine feels very solid in my hands, not cheap at all, unless I heft my AE-1 right after the fact. But that's comparing apples to oranges. Photo Quality: In the Large Fine Format, this camera will give you everything you expect in terms of image quality. Ease of Use: If my 9 year old can take pictures with it, anyone can. Value: Relative to the cost of
qHysklFQJ

2015-10-08 23:04:36
(Camera) The XT is amazing. The<a href="http://vonjeusqwog.com"> braetty</a> comes partly charged so you can immedietly start using the camera (thank you Canon!) I've already shot about 200 pictures with it and the<a href="http://vonjeusqwog.com"> braetty</a> hasn't died yet. I can't give you a comparison between the XT and the 20D as I haven't owned a 20D, I can tell you a few things you may wish to know before buying. This camera, is TINY. Extremely tiny. I'm a woman in my early twenties and I have small hands. The camera fits just right in my hands, but honestly, I don't see how someone with bigger hands would be 100% comfortable holding this. If my hands were any larger, they would be slipping off the bottom. I had tried holding a 20D at a camera shop once and it felt too large in my hands to grip. The camera size is perfect for me, but just beware if you have larger hands. You may want to look into the<a href="http://vonjeusqwog.com"> braetty</a> grip, or test out holding the camera at a store before you order it. See the picture I uploaded above to get a size relation and how the camera fits in my hands. For anyone who is migrating to this camera from a standard point and shoot digital camera, you cannot frame the image you are about to take using the LCD screen on the back. You must look through the viewfinder. The LCD screen is soley for menu use and preview mode after the picture has been taken, nothing more. Something I've noticed is the camera makes a ratteling sound when moved around. I couldn't figure out what the heck it was, and then I finally reazlized it's the hinges from the pop-up flash. It sounds like they are loose when the flash is closed. I went to Best Buy and looked at their display model, and yep, it has the same problem. Well, it's not really a *problem* but frankly something ratteling around like that sounds cheaply made to me. My Canon film SLR doesn't make that sound. I use a 420EX Speedlite flash with my SLRs so the popup flash doesn't concern me, but it was something I noticed and thought I would share. I love that Canon gave the option to have a black finish over a silver one. The startup time is instantaneous which is absolutely wonderful. The burst mode is excellent with 3 fps. It's extremely quiet. The image quality is excellent. You can get photo quality prints at 20 30, and even then I bet you could push it further. I really can't elaborate more then what other reviews have said. If you are looking for a step into the digital SLR world, this is the ticket. Or you can even check out the newly reduced original Digital Rebel, but for the extra hundred bucks or so, I would just get the XT. You will not be sorry. Two upgrades I would make right away: Get a Speedlite flash and the Canon 28-135mm lens. Also, I don't know why people are submitting bad reviews grading Amazon on shipping for the Rebel XT. When I preordered the XT from Amazon (not from another 3rd party), it said it would be released March 20th. I got my Rebel XT in the mail yesterday (the 22nd) which if you ask me, is pretty darn good. Want something right away? Then walk into a store and buy it instead of ordering from the internet.
Dkt5dxfE

2015-10-09 18:18:14
That is so darned cute. I love how she is smiinlg over her creation. Let me know if she needs more scraps I'd be happy to send her some. I hope she makes it through this summer with the heat and all. Hugs,Vicki http://plkfryr.com [url=http://elcckdyq.com]elcckdyq[/url] [link=http://jfzsaf.com]jfzsaf[/link]
C01vSS0NR9

2015-10-10 00:54:42
That's a shrewd answer to a tricky <a href="http://csejslub.com">quoisten</a>
9PxKFWKjy4Fh

2015-10-12 01:04:30
and identified using an Internet srcaeh engine to discover their name, all is not lost. Recently, Irina Shamaeva posted an interesting piece on her blog demonstrating a method of revealing the names of private profiles. This may be the http://qvjosnupeod.com [url=http://cftcpe.com]cftcpe[/url] [link=http://euvxazvrkr.com]euvxazvrkr[/link]
K4vOtaBrC

2015-12-02 00:46:00
(Camera) Overview: Current equipment (recently puersahcd) Canon Digital Rebel XT (EOS 350D)w/Lens Kit Canon Digital Rebel XT Starter Kit w/Bag, extra battery, haze filter. Do NOT confuse this with the Digital Rebel (non-XT)starter kit, which is also for sale. Canon 420 EX Flash SanDisk CF Type II (1 GB) Canon Semi-hard Case (EH-18L) Canon Remote Controller (RC-1) Experience: Currently 34 years old, began taking pictures at age 10 with non-SLR type cameras. Previous cameras include Canon AE-1 Film SLR, Sony Mavica MVC-FD90, Sony Mavica MVC-CD250 and Sony Mavica MVC-CD400. I'd estimate that I've taken 10,000 pictures with film cameras over the years (non-SLR, AE-1, A-1 and F-1, the A-1 and F-1 being bodies owned by my father, who is a well regarded semi-professional photographer and former instructor at the local Community College on film photography)and an additional 10,000 pictures with various digital cameras. This is my first Digital SLR purchase. General Impressions; My FIRST recommendation to anyone thinking of purchasing this camera would be to download the owners manual from Canon, it's available via the Canon Website in .pdf format. Several hours of your time spent reviewing the actual manual should provide confidence that this camera can be used effectively by any level of photographer. If you're a novice, disregard the Manual sections of the manual and concentrate your attention on the Automatic sections. This camera is literally so easy to use a child can take an excellent photograph. I let my 9 year old daughter (with me giving her 2 minutes of advice and observing her carefully to protect the camera as she used it) take 25 photographs in the Full Auto mode, using only the pop-up flash unit. Out of 25 photos, I would rate 2 excellent on composition and the other 23 very poor (as expected), but the QUALITY of the images was outstanding. Every image was crisp and vibrant. My daughter is a TOTAL novice, other than using a few of the disposable pre-loaded cameras at a birthday party, these are the first 25 photos she's ever attempted. The 2 of excellent composition (of her little sister who's 2, and was in full go mode moving around) I sent to my father (who hardly passes out compliments on my photographic skills at a whim)with his response being great photos . I've personally shot 300 frames with the camera in Full Auto mode, using no flash (even when one was needed), the pop-up flash unit and the 420 EX (approximately 100 frames each way)and have even tried to fool the camera by taking portrait type shots in Sports mode and etc. The camera is very intuitive and will save most users from common mistakes associated with trying to take Photographs as opposed to Snap Shots. The only limitation on the quality of the images you can expect mostly relates to your skills in composing the photographs. This camera can be used as a point and shoot camera or can be fine tuned to allow more creative/experienced photographers to push their limits. This is NOT a professional quality Digital SLR (or if it is, I can't imagine a pro using a digital camera, for high end photography this camera has SERIOUS limitations). Having said that, I would recommend this camera to anyone that is comfortable spending the money on it. This is not an inexpensive commitment. Initial outlay for a basic set-up will run you between 1200 and 1400 dollars, and additional lenses, filters, accessories will add 500 or more dollars (with your budget being the only limit on the or more amount). I've read reviews where users mention several negative issues with the camera. First, some reviewers mention that the battery cover rattles . I can't speak to their experiences, but there is no rattle on my camera body at all, none. Very solid. Second, I've read complaints that the size is too small. I'm not a small man, and I have fairly large hands. I think the camera IS compact, but not uncomfortable to use. As a matter of fact, the smaller size keeps me mindfull of the fact that it's a precision instrument and that it takes a delicate touch on the shutter and a light approach to taking a great photo. Finally, I've noticed that some people think the camera has a cheap feel to it. I can only assume that they're used to camera bodies made of metal. This body is plastic and rubber, but again mine feels very solid in my hands, not cheap at all, unless I heft my AE-1 right after the fact. But that's comparing apples to oranges. Photo Quality: In the Large Fine Format, this camera will give you everything you expect in terms of image quality. Ease of Use: If my 9 year old can take pictures with it, anyone can. Value: Relative to the cost of
evYgZSOso5OA

2015-12-02 19:42:08
(Camera) The XT is amazing. The <a href="http://hvlpqgyuyrb.com">baertty</a> comes partly charged so you can immedietly start using the camera (thank you Canon!) I've already shot about 200 pictures with it and the <a href="http://hvlpqgyuyrb.com">baertty</a> hasn't died yet. I can't give you a comparison between the XT and the 20D as I haven't owned a 20D, I can tell you a few things you may wish to know before buying. This camera, is TINY. Extremely tiny. I'm a woman in my early twenties and I have small hands. The camera fits just right in my hands, but honestly, I don't see how someone with bigger hands would be 100% comfortable holding this. If my hands were any larger, they would be slipping off the bottom. I had tried holding a 20D at a camera shop once and it felt too large in my hands to grip. The camera size is perfect for me, but just beware if you have larger hands. You may want to look into the <a href="http://hvlpqgyuyrb.com">baertty</a> grip, or test out holding the camera at a store before you order it. See the picture I uploaded above to get a size relation and how the camera fits in my hands. For anyone who is migrating to this camera from a standard point and shoot digital camera, you cannot frame the image you are about to take using the LCD screen on the back. You must look through the viewfinder. The LCD screen is soley for menu use and preview mode after the picture has been taken, nothing more. Something I've noticed is the camera makes a ratteling sound when moved around. I couldn't figure out what the heck it was, and then I finally reazlized it's the hinges from the pop-up flash. It sounds like they are loose when the flash is closed. I went to Best Buy and looked at their display model, and yep, it has the same problem. Well, it's not really a *problem* but frankly something ratteling around like that sounds cheaply made to me. My Canon film SLR doesn't make that sound. I use a 420EX Speedlite flash with my SLRs so the popup flash doesn't concern me, but it was something I noticed and thought I would share. I love that Canon gave the option to have a black finish over a silver one. The startup time is instantaneous which is absolutely wonderful. The burst mode is excellent with 3 fps. It's extremely quiet. The image quality is excellent. You can get photo quality prints at 20 30, and even then I bet you could push it further. I really can't elaborate more then what other reviews have said. If you are looking for a step into the digital SLR world, this is the ticket. Or you can even check out the newly reduced original Digital Rebel, but for the extra hundred bucks or so, I would just get the XT. You will not be sorry. Two upgrades I would make right away: Get a Speedlite flash and the Canon 28-135mm lens. Also, I don't know why people are submitting bad reviews grading Amazon on shipping for the Rebel XT. When I preordered the XT from Amazon (not from another 3rd party), it said it would be released March 20th. I got my Rebel XT in the mail yesterday (the 22nd) which if you ask me, is pretty darn good. Want something right away? Then walk into a store and buy it instead of ordering from the internet.
Qm0ByYAS

2015-12-04 08:30:07
That is so darned cute. I love how she is smlniig over her creation. Let me know if she needs more scraps I'd be happy to send her some. I hope she makes it through this summer with the heat and all. Hugs,Vicki http://dyxptqmwh.com [url=http://pwksufvfk.com]pwksufvfk[/url] [link=http://jtuwltafg.com]jtuwltafg[/link]
s7Su1GR4LHY7

2015-12-04 15:05:48
and identified using an Internet <a href="http://dpadyvmio.com">secrah</a> engine to discover their name, all is not lost. Recently, Irina Shamaeva posted an interesting piece on her blog demonstrating a method of revealing the names of private profiles. This may be the
REKLAMA