Bochnia wydarzenia

czwartek 30 kwietnia 2015 21:41:19

Budżet obywatelski powodem sporu Budżet obywatelski powodem sporu

Z programu sesji wypadły cztery uchwały

Podczas czwartkowej (30 kwietnia) sesji Rady Miasta radni mieli głosować nad przyjęciem uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego. Do głosowania jednak nie doszło, ponieważ decyzją radnych uchwała ta, jak i trzy inne, została zdjęta z porządku obrad.

- W imieniu komisji finansowo-budżetowej wnioskuję o zdjęcie punktu w sprawie przyjęcia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia – zaznaczył na wstępie Bogdan Kosturkiewicz, argumentując tę decyzję szeregiem nieprawidłowości, jakie przez niektórych radnych zostały zauważone w przedstawionym przez burmistrza dokumencie. Dodatkowo radny stwierdził, że podczas spotkań komisji stałych nie było ze strony urzędu kompetentnych osób, które mogłyby te uchwały „obronić”.

Ze zdaniem Bogdana Kosturkiewicza nie zgodził się burmistrz Stefan Kolawiński. Nie uważam, że ten poddany ostrej krytyce zamysł był najgorszym rozwiązaniem. - Śmiem twierdzić, że było to rozwiązanie bardzo proste, skuteczne, dające jednoznaczne przesłanie, że osoby, które w ramach dokonanego przez mieszkańców osiedla wyboru mogą dysponować kwotą, wprawdzie nieoszałamiająco dużą, ale mogącą za nią coś sensownego zrobić – zaznaczył burmistrz, mówiąc o budżecie obywatelskim i dodając, że podjął decyzję, aby przeanalizować jak wygląda kwestia budżetu obywatelskiego w innych miastach, które wprowadziły go wcześniej. Stefan Kolawiński podczas obrad sesji wyraził również swój niepokój, związany z propozycją zdjęcia uchwały z porządku sesji Rady Miasta. - Przez zdjęcie uchwały obawiam się, że może się zdarzyć, że mieszkańcy będą kolejny rok procedowali budżet obywatelski w tej formie, w której miało to miejsce w bieżącym roku. Nie zdążymy bowiem przyjąć dokumentu, a później rozpocząć przygotowań do konsultacji społecznych z mieszkańcami – zaznaczył Stefan Kolawiński.

Obaw włodarza miasta nie podzielił Bogdan Kosturkiewicz. - Środki finansowe wbrew temu, co mówił pan burmistrz Kolawiński, są zapisane w budżecie i Państwo je możecie spokojnie wydawać – zauważył radny, który zwrócił również uwagę na brak pieczątki radcy prawnego na regulaminie budżetu. Każda uchwała musi być zaopiniowana przez radcę prawnego. - Mam nadzieję, że ten projekt uchwały zostanie dopracowany, że pojawi się na nim pieczątka radcy prawnego urzędu i że ten projekt będzie można przedstawić Radzie Mista pod dyskusję – mówił burmistrz Bochni w latach 2006 – 2010.

W dyskusję pomiędzy obecnym a byłym włodarzem miasta włączył się Andrzej Koprowski, asystent burmistrza oraz główny „projektant” regulaminu budżetu obywatelskiego. - Pan burmistrz nie mówił o tym, że budżet obywatelski jest zagrożony, tylko mówił o tym, że jeżeli uchwała w sprawie przyszłorocznego budżetu, czyli regulaminu budżetu zostanie przesunięta o miesiąc, to może być dużym problemem, żeby wykonać to zobowiązanie w następnym roku – zaznaczył. Koprowski dodał również, że radca prawny zamieścił pieczątkę na uchwale. Nie wiem dlaczego Pan tego nie zauważył – zapytał Andrzej Koprowski radnego Kosturkiewicza, który stwierdził, że w wypowiedzi asystenta burmistrza jest zawarty szereg nieprawd.

Ostatecznie za usunięciem tego punktu z porządku obrad zagłosowało 13 radnych. Przeciw oddalaniu uchwały było natomiast 2 radnych, a 5 osób wstrzymało się od głosu.

Podczas sesji odstąpiono również od głosowania nad uchwałą dotyczącą zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wody oraz odprowadzenie ścieków. Stefan Kolawiński zaproponował ponadto zdjęcie z obrad uchwał odnośnie przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta.

Regulamin budżetu obywatelskiego w pierwotnym stanie wyglądał następująco:

I. Wstęp
Regulamin budżetu partycypacyjnego, zwanego dalej „Budżetem Obywatelskim" obejmuje zbiór zasad i reguł, oraz sposób działań, mających na celu bezpośrednie i aktywne włączenia mieszkańców Bochni, w proces tworzenia i wdrażania inicjatyw społecznych.

Budżet Obywatelski w Gminie Miasta Bochni, to współdecydowanie mieszkańców o wydatkach z budżetu gminy, poprzez zgłaszanie swoich pomysłów, a następnie wybór tych, które w największym stopniu odzwierciedlają ich potrzeby. Celem Budżetu Obywatelskiego, jest dostarczenie mieszkańcom informacji i wiedzy na temat sytuacji finansowej oraz zagadnień związanych z planowaniem budżetu.Włączenie jak najszerszej grupy mieszkańców lokalnej społeczności w proces planowania budżetu i decydowania o jego wydatkowaniu, to także najlepszy przekaz dla ujęcia przez służby i władze Miasta, potrzeb, oczekiwań i preferencji jego mieszkańców.

II. Założenia ogólne
1. Budżet Obywatelski Miasta Bochnia, to środki ujęte pod nazwą „Budżet Obywatelski", w uchwale budżetowej Gminy Miasta Bochnia (zwanej dalej Miastem) na dany rok kalendarzowy. Budżetu Obywatelskiego będzie rozgraniczony na realizację zadań
ogólnomiejskich i do dyspozycji poszczególnych 14 osiedli Miasta Bochnia.
2. Kwota przeznaczona na realizację projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, proporcje i podziału środków jest określana przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem.
3. Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski są przeznaczone na sfinansowanie zadań wynikających z zapisów art.7 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594) i wskazanych przez mieszkańców Miasta Bochnia w drodze głosowania.
4. Prezentacja możliwości wynikających z utworzenia Budżetu Obywatelskiego, a także zasad jego wykorzystania, prowadzona jest poprzez spotkania z mieszkańcami. Pełna informacja na temat Budżetu Obywatelskiego, jest również zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta. Bezpośrednie informacje będzie też można uzyskać w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta.

III. Projekty
1. Zgłaszanym projektem może być inicjatywa określająca zadanie, które mieści się w katalogu zadań własnych Miasta.
2. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić:
- każdy pełnoletni mieszkaniec miasta Bochnia.
3. Całkowity koszt zgłoszonego projektu, w tym również koszt jego ewentualnego utrzymania, nie może przekraczać kwoty założonej w Budżecie Miasta, ustalonej wg zasad wymienionych w Rozdziale II punkty 1,2 i 3.
4. Projekt zgłaszany w ramach środków przeznaczonych dla danego osiedla, nie może przekraczać kwoty określonej dla osiedla i musi uzyskać poparcie co najmniej 25 mieszkańców tego osiedla.
5. Projekty ogólnomiejskie, wspólne dla kilku różnych osiedli lub całego miasta, powinny być potwierdzone poparciem co najmniej 60 mieszkańców miasta. W takim przypadku wartość do jakiej może być finansowany projekt, jest określona kwotą ustaloną dla zadań
ogólnomiejskich.
6. Wzór listy poparcia danego projektu - ogólnomiejskiego lub osiedlowego - stanowi załącznik Nr 2 niniejszego Regulaminu.
7. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr l do Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta, oraz w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta.
8. Dla wsparcia projektu, można dołączyć opinie specjalistów dla zakresu danego projektu i w zależności od jego charakteru opinie środowiskowe.
9. Wnioskodawca projektu ma prawo do nieodpłatnej pomocy Urzędu Miasta, w zakresie oszacowania kosztu inicjatywy, a także określenia uwarunkowań formalno-prawnych.
10. Zgłoszone projekty składa się w Zarządach poszczególnych osiedli lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta. Wnioski muszą być składane, w terminie określonym Harmonogramem Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym załącznik nr.4 niniejszego regulaminu.

IV. Weryfikacja projektów
1. Wstępnej weryfikacji i sprawdzenia pod kątem formalnym złożonych projektów, dokonuje Wydział Promocji i Rozwoju Miasta. W razie mogących wystąpić wątpliwości, Wydział kontaktuje się z wnioskodawcą, w celu usunięcia wad formalnych lub uzupełnienia wniosku.
2. Projekty ogólnomiejskie, po weryfikacji przez Wydział Promocji i Rozwoju Miasta, w zależności od ich zakresu, przedstawiane są odpowiednim Komisjom Stałym Rady Miasta, które omawiają projekt i sprawdzają go pod kątem zgodności z wymogami niniejszego
Regulaminu.
3. Po zaopiniowaniu przez Komisje Stałe Rady Miasta, projekt przekazywany jest do Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta

V. Prezentacja projektów
1. Wykaz wszystkich zgłoszonych i zatwierdzonych projektów wraz z ich treścią i załącznikami, w podziale na projekty osiedlowe i ogólnomiejskie, będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz bezpośrednio do wglądu, w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta.
2. Dopuszcza się możliwość prowadzenia akcji medialnej, ulotkowej, plakatowej i ogłoszeniowej.

VI. Wybór projektów
1. Wyboru projektów spełniających wymogi formalne dokonują mieszkańcy Miasta Bochni w głosowaniu.
2. Termin głosowania określony jest przez Burmistrza Miasta w harmonogramie i podany w formie ogłoszeń.
3. Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 4. Regulaminu.
4. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Bochnia.
5. Głosowanie odbywa się:
1} bezpośrednio poprzez wypełnienie kart do głosowania, stanowiących załącznik nr 3. niniejszego Regulaminu i wrzucenie ich do urn w wyznaczonym punkcie do głosowania, pod nadzorem Komisji Osiedlowej, składającej się z 2-5 osób, wskazanych spośród chętnych przez Zarząd Osiedla lub wybranych na zebraniach osiedlowych.
2) poprzez tzw. bezpieczną zakładkę, strony internetowej Urzędu Miasta
6. W przypadku głosowania do urn, głosujący okazuje Komisji Osiedlowej dokument tożsamości, a na liście przy swoim nazwisku, wpisuje adres zamieszkania i składa podpis.
7. W przypadku głosowania internetowego, osoba głosująca wypełnia udostępnione na stronie internetowej rubryki zawierające dane osobowe potwierdzające tożsamość głosującego.
8. Ocenę projektu podczas dokonywania głosowaniu wyraża się zapisaniem cyfry od l do 5, gdzie cyfra:
- 1 oznacza projekt zbędny do realizacji
- 2 oznacza projekt niekonieczny do realizacji
- 3 oznacza projekt do realizacji w dalszej kolejności
- 4 oznacza projekt do realizacji w drugiej kolejności
- 5 oznacza projekt do realizacji w pierwszej kolejności
9. Nie ogranicza się ilości możliwych do zaznaczenia projektów
10. Głosem nieważnym jest karta do głosowania na której nie zaznaczono punktacji ani jednego projektu lub zaznaczenie jest dokonane w innej formie jak cyfrą od l do 5.
11. Oddawane głosy, po zakończeniu głosowania przeliczane są przez Komisje Osiedlowe i wraz z protokołem przekazywane są do Urzędu Miasta i przechowywane w bezpiecznym miejscu. Komisja Miejska powołana Zarządzeniem Burmistrza dokonuje podsumowania głosów przekazanych z poszczególnych osiedli, a także głosy oddane droga internetową.
12. Komisja Miejska, sporządza szczegółowy protokół w którym ujmuje ogólną ilość oddanych głosów, ilość głosów oddanych na poszczególnych osiedlach, oraz listę projektów wg. kolejności uzyskanej oceny.
13. Wynik wyborów jest wiążący dla realizacji projektów, które uzyskały największe poparcie.
14. W przypadku gdy projekty uzyskały takie samo poparcie, do realizacji trafia projekt który
uzyskał więcej rekomendacji i pozytywnych opinii.
15. W przypadku, gdy wygra projekt, którego koszt jest niższy niż wysokość kwoty przeznaczonej w Budżecie Obywatelskim, realizowane są kolejne projekty, nie przekraczających pozostałej do spożytkowania kwoty. Podczas weryfikacji pod uwagę brane jest poparcie danego projektu i koszt jego realizacji.
16. Wyniki głosowania podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu
Miasta, oraz w formie ogłoszeń.

VII. Realizacja projektów
1. Projekty zatwierdzone w głosowaniu mieszkańców, są realizowane przez Miasto w ramach środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego.
2. Projekty są realizowane zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu.
3. Harmonogram na kolejne lata funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego, ustalany jest przez Burmistrza Miasta w formie zarządzenia, po rozpatrzeniu zgłaszanych w tym względzie opinii i uwag i uchwaleniu przez Radę Miasta budżetu na dany rok kalendarzowy.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane wyłącznie Uchwałą Rady Miasta, z inicjatywy Burmistrza lub Rady Miasta, po ustaleniu wspólnego stanowiska.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności ustaleń zostają dokonane automatycznie, w przypadku sprzeczności z obowiązującym prawem, wskazującym zastosowanie odpowiedniej regulacji.


Napisz swój komentarz:

Nick:

Komentarz:

By uniknąć spamu wpisz kod z obrazka:

Komentarze użytkowników

Czasbocheński nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo, naruszajace dobra osób trzecich lub wypowiedzi prawem chronione mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

gazol

2015-05-03 16:16:57
To jednak nie jest zwykły Bogdan Kędzierzawy--to kędzierzawy pasożyt bocheński i szkodnik
cd gazol

2015-05-03 16:21:25
a kieruje kędzierzawcem tylko PYCHA,CHCIWOŚĆ,ZEMSTA i ZAZDROŚĆ
do gazol

2015-05-04 01:11:34
w Bochni jest jak jest...ale przez takie szkodniki i pasozyty jak ty... byly burmistrz wiele zrobil i robi dla miasta a ty co siedzisz i piszesz negatywy bo do czego ty sie mozesz nadawac pomysl jesli masz czym myslec .... osle z kapusta zamiast mozgu i nie wypowiadaj sie za innych bo wszyscy widza co bylo a co jest glabie i przepros bylego burmistrza bo to on jeszcze cos robi dla tego miasta pyta sprawdza to chyba dobrze i jest inteligentny wiec takie osobniki jak ty to moga sie popisac w takim wlasnie stylu jak ty to udowodniles wszystkim pycha chciwosc zemsta zazdrosc to twoje atuty i zmien nik z gazol na patologia
Jak zwykle...do gazol

2015-05-04 12:04:01
Zero konkretu tylko "szereg nieprawidłowości" i "w wypowiedzi asystenta zawarty jest szereg nieprawd". Niestety nie dowiemy się jakie to "nieprawidłowości" i jakie "nieprawdy". Jak zwykle w retoryce Pana Bogdana K. obowiązuje niezachwiana pewność siebie (nie nazwę jej pychą) oparta na niedopowiedzeniu (nie powiem o braku argumentów), domysłach (nie nazwę tego podejrzeniami) i własnej wizji zdarzeń (nie nazwę tego manipulacją). To nic, że przed sobą ma tekst uchwały z pieczątka radcy, skoro on jej nie widzi. To nic, że materiały otrzymał na czas, ale przecież nie musiał o tym wiedzieć. To inni mówią "nieprawdy". Co tu więcej komentować? Ważne, że jest inteligentny ale jak tą "inteligencję" wykorzystuje...
mecenas do gazola

2015-05-04 14:27:04
A jednak zdecydowana większość radnych poparła wniosek Kosturkiewicza, a raczej komisji. Argumenty burmistrza, nawet dla jego zwolenników, nie były przekonywujące.
do jak zwykle...

2015-05-04 16:32:56
wiec prosze cos zaczac robic bo jak do tej pory zero efektu ile bylo gadania warsztaty rewitalizacja odnowa miasta i co zrobiono nic wydano pieniadze na projekty wizje ile kosztowalo miasto nagrody za projekty? i co a mozna by bylo za to zrobic nowe przystanki w miescie mozna bylo? niech pan jedzie do Brzeska a nie porownuje Bochni do Krakowa bo to nie te proporcje
Paul

2015-05-04 17:51:42
Nie rozstrzygając, która ze stron ma rację, należy dobrze wykorzystać pieniądze, które zostały zabezpieczone, w budżecie Gminy,na realizacje zadania- "budżet obywatelski".
gazol

2015-05-04 18:00:12
Uderz w stół-a nożyce się odezwą
Nie o to chodzi

2015-05-04 21:44:40
Dla Kosturkiewicza (wyrzuconego z PiS za niepłacenie składek) i kilku innych radnych najważniejsze jest "dołożenie burmistrzowi" i jego współpracownikom. Najlepsze rozwiązania będą poddane krytyce, najważniejsze sprawy będą bagatelizowane i ośmieszane, wszystko będzie obarczone wadą i nieprawdą. A jaka jest prawda- trudno się pogodzić z kolejną przegraną w wyborach o fotel włodarza miasta, trudno zachować obiektywizm, tam gdzie jest nienawiść. "Zdecydowana większość radnych" to tzw. koalicja, na razie mocna, ale dość krucha, która z czasem dostrzeże, że ich znaczenie i marne stołki przewodniczących komisji, czy nawet v-ce Rady Miasta nie są warte własnego nazwiska i honoru. Ten chocholi taniec z coraz bardziej fałszywymi tonami nie potrwa długo. Ważne żeby to pokazywać, ważne żeby to było jasne. Ludzie nie są głupi i wcześniej czy później dostrzegą, kto działa dla nich, a kto dla swoich pustych i chorych ambicji...
jan walczak

2015-05-04 22:22:36
skoro wszyscy wiedzą kto to ten ''kędzierzawy bogdan'' to ja się pytam -jak długo będziesz chłopie szczał we własne gniazdo?
do nie o to chodzi

2015-05-04 23:57:37
a o co tobie chodzi jak wszystko takie cacy to gdzie wyniki I jesli wszystko jest perfect pelny progres to idz w plener I zobacz miasto w jakim jest stanie to tez wina bylego zazdrosc przegrana nie placenie skladek co to kogo obchodzi to dopiero falszywe tony
a mnie obchodzi

2015-05-05 08:06:48
Chciałbym żeby nasze miasto coraz bardziej rozkwitało, chciałbym żeby prowadzone były spory a nie krytyka, chciałbym żeby własne ambicje były 10 razy mniejsze od wspólnych dążeń. Budowanie na negacji nie może dać dobrych efektów. Najpierw samemu trzeba być OK.
mecenas

2015-05-05 09:43:33
Kolawiński zatrudnia tylko swoich znajomych w urzędzie a nie myśli o Bochni. Za Kedzierzawego były inwestycje, a nie fuchy dla niedouczonych kolesiów. Co z KN-II? Komisja Rewizyjna do roboty!!!!
do mecenas

2015-05-05 10:06:41
A fe mecenas, a fe... Co innego w oczy, a co innego za plecami. Wstydź się kolego, wstydź...
wyborca

2015-05-05 13:17:13
obecna ekipa i tak juz nic nie zrobi taki stan mamy przez 5 lat i tak zoztanie a to pawda ze byly burmistrz sie nie bal podejmowal wyzwania byly inwestycje a wcale nie mial latwo jakie klody podkladali mu pod nogi jego przeciwnicy obelgi wysmiewanie a jednak cos robil i miasto cos zyskalo a teraz powinno byc wiecej inwestycji to cos tu nie jest OK.
Żartujesz?

2015-05-05 21:24:21
Co zrobił BK oprócz hali widowiskowo-sportowej przy dworcu? Bo jakoś "więcej grzechów nie pamiętam"?
do zartujesz

2015-05-05 21:49:45
hala, galeria , parki plac turka ,planty ,uzbornia ,strefa jeszcze nie dokonczona itd
Żartujesz znowu?

2015-05-05 22:21:17
Jak galeria - handlowa - Tesco postawione na terenach PKS-u? To ma być zasługa BK ? Co to jest "parki plac turka"? Jakie parki??? Plac zabaw przy Placu Turka był odnowiony w 2013r. A na plantach? Drzewa posadzono jakieś 150-200 lat temu, mówisz o zasypanej sadzawce i zrobionym tam makabrycznym, niebezpiecznym i śmierdzącym placyku zabaw? Uzbornia? Ten niedopieszczony projekt, który musiał kończyć kto inny? Co z kolei zrobił na strefie? Kupił 3 działki za pieniądze miasta? Jeszcze raz - jedno co mu wyszło to hala, a reszta same niedoróbki.
do zart. znowu

2015-05-05 23:21:27
nie da sie ukryc ale te parki i tak zostawil ladniejsze jak zastal szkoda fontanny ale chciano zrobic cos dla dzieci ktos to przeglosowal wiec sam sobie tego nie wybudowal a jesli by ktos dbal naprawde o plac zabaw i go odnawial tak czesto jak tego wymaga drewno to byl by taki jak byc powinien czyli bezpieczny nie smierdzacy chyba ktos za to odpowiada no ale po co jednak zawsze sa tam dzieci z rodzicami uzbornia tez ma powodzenie, tlumy w galeri, kupil dzialki dla mie liczy sie pomysl i to byla bardzo dobra madra decyzja budowa strefy nie jestes zbyt obiektywny nigdy wszystkiego nie przewidzisz ani nie dogodzisz wszystkim czy bedzie funkcjonalne czy niedorobka ale cos zaczeto budowac odnawiac to chyba sa atuty a nie grzechy Dziwne to Twoje rozumowanie
Dalej żartujesz...

2015-05-06 07:22:48
Powtarzam, oprócz hali nic konkretnego... "Więcej grzechów masz w cudzysłowie" czyli jest to przenośnia, jak będzie problem mogę wytłumaczyć szerzej...Strefę planowano i kupowano pod nią teren jeszcze za Cholewy, Tesco już zostaw w spokoju - prywatni właściciele, miasto nic do tego nie ma. Ciekawi mnie to Twoje itd. z pierwszego wpisu, bo nic nowego nie przeczytałem...
do dalej...

2015-05-06 13:41:29
tak Cholewa to sie najbardziej zasluzyl za ciaganiu bylego burmistrza po sadach za glupoty a jak wiecej grzechow nie pamietasz to poszperaj w starych dziennikach to sobie wszystko przypomnisz
do do dalej

2015-05-06 14:16:33
Widzę, że metoda identyczna jak stosuje BK. Jak brakuje argumentów i przykładów - bo ich nie ma, to zaczyna się program "zrób to sam". Po co szukać w starych dziennikach tego, czego tam nie ma?
do do dodalej

2015-05-06 15:05:09
wspaniale te twoje metody niezwykly obiektywizm a hipokryzja wrecz poraza jak ci sie nie chce to poszperaj w archiwum czasu bochenskiego bedzie ci latwiej dla chcacego nic trudnego... no ale lepiej zalozyc ze tam nic nie ma bo tak wygodniej wszyscy klamia itd zbyt latwo wkadasz wszystkich do jednej szuflady mysle o ludziach gdy nie masz o nich zbyt duzego pojecia..
72% ma podobno problemy

2015-05-06 16:34:32
72% ludzi ma podobno problemy ze zrozumieniem tego co czyta. Należysz do tej grupy? Wszystkie Twoje "przykłady" (oprócz hali co uznaję od początku)zostały obalone. Na pytanie o itd. - czyli co jeszcze było zrobione przez BK? - odpowiedź brzmi "poszperaj w starych dziennikach", albo "poszperaj w archiwum czasu bocheńskiego". Pytam kolejny raz - po co szukać czegoś czego nie ma? Jak tyle tego było, to chyba nie masz problemu ze wskazaniem choć kilku (zaznaczam - oprócz hali), nawet drobnych przykładów. I jeszcze prośba na koniec - nie używaj słów, których znaczenia nie rozumiesz. "Hipokryzja" to fałsz, dwulicowość, obłuda, nieszczerość, udawanie czy też zakłamanie, a obiektywizm to dokładna odwrotność, czyli bezstronny, rzeczowy, sprawiedliwy, konkretny. Chyba, że chodzi Ci o to, iż to co napisałem ma charakter "niezwykłego obiektywizmu", a stwierdzenia BK to hipokryzja. Co do szafy... niektórzy sami się szufladkują, nie trzeba im wcale pomagać...
do 72 %

2015-05-06 18:02:18
dokladnie ten niezwykly obiektywizm to ty zle zrozumiales:) ale to moja wina niestety ale ty jestes zwyklym hipokrytom a dla czego? to znowu ta sama metoda:) co tak trudno zniesc ze ktos o kims mowi pisze pozytywnie...Moze wg Ciebie byly burmistrz nic nie robil...na szczescie teraz jest pelna ekspansja miasta jesli usilnie starasz sie to wszystkim wmowic... wierzyc czy nie wierzyc... i przepraszam ze nie odpowiedzialem na twoje pytanie bo zabraklo mi argumentow:) na racjonalizacje
Nieprawda

2015-05-07 08:10:16
To nieprawda, że nie dostrzegam działań "byłego burmistrza". A hala to co? Poza tym śmiem stwierdzić, że to inteligentny i doświadczony samorządowiec z dużą wiedza techniczną. Problemem tego Pana jest niestety wykorzystywanie swoich talentów do krytykanctwa i dopiekania innym. Nie sadzisz, że byłoby lepiej gdyby nie tylko stale próbował ośmieszyć i zdyskredytować działania innych, ale sam w sposób twórczy włączył się w prace mające służyć mieszkańcom miasta? Ps. pisze się "hipokrytą" a nie "hipokrytom"
Paul

2015-05-07 11:36:25
"Spór"- faktycznie, nie dotyczy projektów Uchwał!
do nieprawda

2015-05-09 14:46:58
jesli cos jest zrobione profesjonalnie to nikt tego by nie osmieszal ani byl w stanie wylaczyc z programu jesli twierdzisz ze to inteligentny, doswiadczony samorzadowiec z duza wieda techniczna to wystarczy poprosic o pomoc a nie zakladac ze to robi specjalnie krytykuje,to jego praca ma sprawdzac i dociekac
mecenas

2015-05-10 10:59:06
Kosturkiewicz zaczął KN-II. Szkoda, że nie dokończył. Nie poszedłem do wyborów kiedy przegrał z Kolawińskim i teraz tego żałuję. Nowy burmistrz dokończył nieudolnie to co zaczął Kosturkiewicz. Niestety nie KN-II.
Nieprawda

2015-05-13 09:18:22
Jednemu się wydaje, że jak nie poszedł do wyborów, to stała się tragedia bo wygrał kto inny a co? miałeś te 20% głosów którymi przegrał Kosturkiewicz? Drugiemu się wydaje, że "wystarczy poprosić o pomoc". Człowieku! Praca dla dobra miasta i mieszkańców to zas..ny obowiązek każdego radnego, nie proszenie - to właśnie powinna być jego praca. Ale nie! Trzeba trochę pojątrzyć i dołożyć, przecież TO JA mam zawsze rację, a jak nie mam to i tak mam! Wejdź na stronę magistratu i zobacz jak Pan BK wręcz napawa się własnymi słowami. Przeczytaj co na pisał tu "Jak zwykle". Po prostu 100% racji.
REKLAMA