Powiat

niedziela 11 grudnia 2016 17:57:23

Niespodziewane konkursy na dyrektorów szkół w DrwiniNiespodziewane konkursy na dyrektorów szkół w Drwini

Zarządzeniem nr 161/2016 z dnia 29 listopada Wójt Gminy Drwinia ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów w trzech gminnych szkołach:Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach, adres: Mikluszowice 228, 32-708 Dziewin,
Zespołu Szkół w Grobli, adres: Grobla 134, 32-709 Drwinia,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewinie, adres: Dziewin 231,32-708 Dziewin

dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia.


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz.1436 z późn.zm.) tj.:


Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie  następujące wymagania:

1)    ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zespole,

2)    ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej  na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)    uzyskał:

a)    co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)    w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym w art.36a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

5)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6)    nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1379), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz.572, z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

7)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

9)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.168 ze zm.),

Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkól może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w ust.1 pkt.2 -9 niniejszego ogłoszenia.

2.Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2) ukończyła studia magisterskie,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4) ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

6) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt.2, 5, 7 i 9.

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego lub stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów  potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia  17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz,.168 ze zm.),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz.1721),

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz.1379),  lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz.572 z późn.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016  roku, poz.922) w celach przeprowadzenia konkursu  na stanowisko odpowiednio Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach, Dyrektora Zespołu Szkół w Grobli, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewinie.

4.Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adres zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem (odpowiednio):„Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Grobli”

„Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach”

„Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewinie”


w terminie do 20 grudnia 2016 roku do godziny 16.00


na Dziennik Podawczy pok. Nr 25 Urzędu Gminy w Drwinia

lub pocztą na adres:

Urząd Gminy w Drwini, 32-709 Drwinia 57

Oferty nadesłane pocztą powinny wpłynąć do Urzędu Gminy w Drwini w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2016 do godz. 16.005.Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Drwinia.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną i pisemną.6.    Informacje dodatkowe:

Objęcie stanowiska przez wyłonionego w drodze konkursu dyrektora nastąpi po wygaśnięciu powierzenia tej funkcji dotychczasowemu dyrektorowi tj. po 30 czerwca 2017r.Napisz swój komentarz:

Nick:

Komentarz:

By uniknąć spamu wpisz kod z obrazka:

Komentarze użytkowników

Czasbocheński nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo, naruszajace dobra osób trzecich lub wypowiedzi prawem chronione mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

po łapkach

2016-12-11 19:48:47
Chyba ktoś dostał po łapkach i to nieźle, że w takim tempie i terminie ogłasza konkursy. A mówili że facet jest nie do ruszenia. A co z pozostałymi szkołami w Drwini i Świniarach. Chyba jeszcze istnieją. Temu też przydałoby się przyjrzeć i zrobić raz a porządnie.
T Love

2016-12-11 20:01:01
niby dlaczego niespodziewane?
feniks

2016-12-11 20:05:10
poczytaj sobie http://www.czasbochenski.pl/stale-rubryki/bochnia-powiat/drwinia-dwuglos-w-sprawie-gminnej-oswiaty/
choinka

2016-12-11 20:06:11
news miesiąca, napiszcie jeszce że wieciech startuje na dyrektora do mikluszowic
cały jasiu

2016-12-11 20:13:37
Dostał po łapkach i się zesr..ł ze strachu , cały wielki jasiu mocny w gębie jak się wydziera na pracowników i cwaniakuje przy radnych bo ma stanowisko...a jak przyjdzie co do czego to robi się z niego kurczak taki że wszystkich poświęci żeby swój tyłek ochronić,ma stanowisko to kozak ale za dwa lata wybory i jasiu będzie musiał poszukać roboty za najnizszą krajową, może poczuje się wtedy tak jak pracownicy którzy u niego pracują, oliwa zawsze sprawiedliwa
a...b

2016-12-11 20:25:16
Konkurs to wójt powinien ogłosić na stanowisko za tego babsztyla kierownika inwestycji, skandalem jest jak ona odnosi się do ludzi... ale jaki szef taki pracownik widocznie do siebie pasują
legis

2016-12-11 20:27:48
hehe a tak cwaniakowal wójt że on wie najlepiej... zdziwił się prawie senator ile znaczy poza gminą
prorok

2016-12-11 20:33:56
wieciech bedzie dyrektorem i od tego czasu będzie pisał dobrze i tylko dobrze o wójcie...
prawie dyrektor

2016-12-11 20:36:54
a na swoją zastępczynie wezmie panią od solidarnosci... ona powabna i niespełniona zawodowo więc nada się jak nic na rozruszanie miasteczka komunikacyjnego
do a...b

2016-12-11 20:42:22
najwyzszy czas zeby to sie stało, ale dobrze napisałeś poziom kultury ten sam więc się dobrali, ale pracownik swiadczy też o szefie a tutaj widać że buraki idealnie dopasowane, ciekawe tylko kiedy ktoś nie wytrzyma obrażania i chamstwa i wygarnie w twarz to buractwo... a wtedy będzie nieprzyjemnie burakom
i tyle w temacie

2016-12-11 20:43:37
każdy jest cwaniakiem do czasu...
do a...b

2016-12-11 20:53:16
Dziękuje że ktoś wreszcie o tym napisał, dobrze że ludzie którzy mają z tą Panią do czynienia wiedzą co to jest kulturalne wychowanie i nawet jak są ze wsi co ta wielka pani z miasta zawsze powtarza nie powiedzą jej co o niej myślą bo są chyba dobrze wychowani... w przeciwieństwie do niej. Ciekawe dlaczego Wójt to toleruje?
belfer

2016-12-11 20:58:12
ciekawe dlaczego nie ma konkursów na wszystkie szkoły?
ministrant

2016-12-11 21:05:25
nie byłaś na kazaniu w niedzielę? proboszcz zabronił :-)
do do a...b

2016-12-11 21:08:38
jak piszesz że się dobrali.. to gratule wójtowi gustu !
fanka

2016-12-11 21:10:11
Andżela!!! TYLKO Ty!
do po łapkach

2016-12-11 21:13:48
widać że donosik zadziałał, masz ochotę teraz na dyrektorstwo? ponownie? a może po raz pierwszy? startuj milutka
ZZZ

2016-12-11 21:16:55
hehe ciekawe co teraz będzie opowiadał sekretarz na spotkanich wiejskich odnośnie spraw oświatowych i konkursów na dyrektorów, w sumie wychodzi teraz że miał rację
nick

2016-12-11 21:23:49
Edytka startuj, tak wszystko krytykujesz za obecnego dyrektorstwa , ledwo ucząc pare miesięcy, teraz masz okazję do boju dziewczyno czekałaś na to przecież, nie przegap okazji
chicken

2016-12-11 21:40:15
no to cwaniaczek musiał dostać po d..e żeby tak szybko ogłaszać te nabory, ale jakby miał trochę charyzmy to by poczekał na maj i wtedy je ogłosił jak wszycy, niezle musiał się przestraszyć, co niezbyt dobrze o nim świadczy
qwerty

2016-12-11 21:42:23
Edytko jesteś taka cudowna i masz takie poparcie startuj na stanowisko, znowu rodzice wychodzą ci stanowisko u naszego wzechmocnego
xcd

2016-12-11 21:58:15
Będąc obiektywną i sama świadkiem skandalicznego potraktowania przez Panią kierownik inwestycji osoby która była stroną w załatwieniu pewnej sprawy chciałabyym poprosić Pana Wójta o przywrócenie tej Pani do pewnego poziomu normalności i przychylności do ludzi,przynajmniej ich nie obrażania. To jest Pana pracownik i to o Panu świadczy jej zachowanie. Pozwola Pan na to?
mikołaj

2016-12-11 22:03:01
Wstążka górą frajerzy
do do dyrektora

2016-12-11 22:07:24
no lamp tam wiele...:-)
...M

2016-12-11 22:12:15
Nasz wszechmocny jest ostatnio tak zesr.... że się nawet w miejscu pracy nie pokazuje... ale dla E zawsze znajdzie czas...szczególnie jeśli coś powie o konserwatorku i jego ferajnie a zawsze coś jeszcze dorzuci przypadkiem i jest OK
gratulacje za nic

2016-12-11 22:22:05
a ja kocham wszystkich nauczycieli w dziewinie za ich zerowe zaangażowanie w życie szkoły, włączając w to nijaką obecną dyrektor która tylko dużo szumu wokól swojej osoby robi co jej i tak cieniutko wychodzi
jestem na tak

2016-12-11 22:32:56
Pani Przyborowska na dyrektora w Dziewinie. Odpowiednia osoba na odpowiednie miejsce!
dość

2016-12-11 22:40:02
W Grobli dyrektorem powinna zostać Pani Marta Kazmirek,człowiek prawy sprawiedliwy i religijny dość dziwnych układów wójta i pani obecnej dyrektor, dość zastraszania niech sprawiedliwość zwycięży
pochwalam do dość

2016-12-11 22:46:36
pochwalam!!! jak jest religijna to jej się należy stanowisko!!! i to bez konkursu!!!
zainteresowana

2016-12-12 08:23:16
A moze pozostale panie pelniace funkcje dyrektorow nie moga na dzien dzisiejszy startowac w konkursie lub planowane jest wygaszanie placowek .Przeciez w przyszlym roku szkolnym nie bedzie nastepnych klas w zwiazku z brakiem odpowiedniej ilosci uczniow.
wielbiciel

2016-12-12 16:00:50
jakież to gratulacje za nic - telo pieknie kielo cud - przeca nasa dyrektorka kocho nasygo PANA Wójta jak nicht inny. toz to przecie nojwierniyjso z wiernych -przeca było nawet tak że kiedysik to nawet sesyjo zrobili w dziewinie w takim casie co by imieniny nasygo Pana były i nase ukochane dzieci nawet wiersyki mówiły chwalebne i Pan łaskawym okiem wejzoł na nie - a ty nom bedzies godac że brak zaangażowania ? nie godoj bo derechtorka ciyniutko nie jes - a nas ukochany Pan Wójt tys nojlepsy - obiecoł tańsom wode ze studni głębnych ? - obiecoł i woda bedzie - obiecano jak mało gdzie. teroz to jak bendom wiejskie zebrania to nawet Pon wójt kanalizacjo obieco - jak nicht inny i kanalizacjo bedzie .... - obiecano jak ta ziemia -"szusty" roz a pamiyntocie jak Pon obiecywał obniżki smieci - obiecywał i co ? ano przecie roz w roku mni jezdzom po smieci i przecie nie podrozały. Nas Wót i nasa Nojwyzso Rada som nojlepsi i basta i mocie ich kochać i po rockach całować - paniom od inwestycjów tyz. A nie godojciez ze Rada nie myśli o wos bo myśli ojj myśli
ewka

2016-12-12 19:13:57
Wielkie zdziwko ze tyle komentarzy pod takim neutralnym tematem! To chyba dlatego, że ludzie z Drwini nie mają okazji powiedzieć co ich boli...
ewka znowu

2016-12-12 19:16:55
No i patrzę czy ogloszenie o konkursie jest na stronie gminy Drwinia i nie jest już tak neutralnie! Bo nie ma :)
do ewki

2016-12-12 20:01:53
no 2 góra 3 osoby pod rożnymi pseudonimami:) Ci sami co w poprzednim o gminnej oświaicie
do do ewki

2016-12-12 20:49:01
Tak sobie tłumacz jasiu, prawda dla ciebie jest niestety inna, posłuchaj co mówią mieszkańcy o twoim wójtowaniu prawda może zaboleć
do do ewki

2016-12-12 21:43:56
Przykro mi ale nie zgadłaś nie jestem jasiem ale obserwuję to co dzieje się w gminie i obiektywnie nie jest źle
jo wójt wom to godom

2016-12-13 20:36:24
we drwieni nie bedzie konkursa bo obecna nowo dyrektor nie spełnio warunków, a dodatkowo jej braciszek to szef PSL na gminie drwienia a jaś to przecież w tym kole działo
do poprzedniczki

2016-12-13 21:48:15
To już wiadomo dlaczego w sierpniu zrezygnoowała
Mieszkaniec

2016-12-13 23:34:41
Wójt doczeka się sprawiedliwości za dyktatorskie traktowanie ludzi. Wójtowanie też sié skończy. To co on wyprawia to jest kary godne.Nie ogłasza konkursów zgodnie z przepisami bo ma dyrektorki na uwięzi.Teraz się ośmiesza z tymi konkursami jak ma nóż na gardle to pół roku wcześniej ogłosił konkursy. Przecież nauczycielki we wszystkich szkołach mają powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora do końca czerwca a rok szkolny kończy się 31 sierpnia. Czyli te konkursy to chyba tylko fikcja. Nawet na stronie gminy nie ma informacji o konkursie. Wójt chyba z góry zakłada kto wygra. Tak naprawdę to się ośmieszył tymi konkursami na całe województwo. Chciał być senatorem a Ustawy o systemie oświaty nie zna i procedur powoływania dyrektorów szkół. Po i Psl przestało rządzić i kończy się bezprawie jaśnie pana wójta.
dziadek

2016-12-14 19:41:35
Podobno w Drwini planowane jest powołanie liceum ogólnokształcącego! Ale mydlenie oczu, przecież rząd kładzie nacisk na szkolnictwo zawodowe. Ktoś w białych rękawiczkach chce pozbyć się balastu i zmieść z powierzchni starą szkołę. Jeżeli tak, to trzeba podziękować radnym za opiekę i pracę dla wsi. To się już w du... nie mieści. Dawniej pan L. budowniczy szkoły w Mikluszowicach planował szkołę średnią i dlatego budynek jest taki duży, dzisiaj to nie ma racji bytu. W razie czego jest Ispina i jej stowarzyszenie, może tam trzeba szukać pomocy. Najlepiej wszystkich zagonić do jednej szkoły i niech sobie łby urywają - dzieci, rodzice i nauczyciele
Babcia

2016-12-14 19:46:30
Podobno planowane jest ograniczenie powierzchni sklepów na terenie gminy i zakaz handlu obwoźnego zgadnijcie kto z Drwini wpadł na taki pomysł?
Emerytowana nauczycielka

2016-12-14 20:05:38
Nie ma co siać paniki. Konkursów nie było źle - są też źle - wójtowie byli i są nauczyciele byli i są dzieci były i nie ma!! W tym jest problem. Prawdziwy Nauczyciel nigdy nie jest na uwięzi? Jest ideowy, odważny, honorowy a przede wszystkim kulturalny - tacy powinni być również dyrektorzy tym bardziej, że na terenie gminy Drwinia byli i są nimi nauczyciele. Moje wnuki chodzą do jednej ze szkół na terenie Gminy i dziękuję Wójtowi że mogły się nauczyć pływać, jeździć na nartach zaczęły się uczyć się oprócz angielskiego również niemieckiego ale cieszy mnie również dbałość o budynki pamiętam jak wyglądały jeszcze 6 lat temu - teraz są wizytówkami miejscowości. Martwią mnie łączone klasy ale cóż mamy problemy demograficzne ale jest to ukłon w stronę nauczycieli bo tak naprawdę to na tę ilość dzieci jaką przedstawione były na spotkaniu z nauczycielami w Mikluszowicach to wystarczyłyby w zupełność 3 szkoły na terenie gminy i klas łączonych by nie było. Co do konkursów to niech wygra najlepszy kandydat choć nie ukrywam że kibicuję obecnym p.o. Dyrektorów bo wszystkie je znam i naprawdę są dobrymi ludźmi, nauczycielami a także sprawdziły się na swoich stanowiskach
do babci

2016-12-14 20:25:22
no cóż prywata, prywata i jeszcze raz prywata niektórych radnych
do emerytowanej

2016-12-15 07:44:33
albo jesteś niespełna rozumu albo jesteś facetem o imieniu Jan który pełni najwyższy Urząd w naszej Gminie napisałaś _ i dziękuję Wójtowi że mogły się nauczyć pływać, jeździć na nartach zaczęły się uczyć się oprócz angielskiego również niemieckiego_ to czego dzieci nauczyły się dzięki szkole nauczycielom rodzicom i własnej pracy a nie PANU WÓJTOWI. Już kiedyś dzieci musiały raz w historii dziękować takiemu wielkiemu ojcu narodów za wszystko - nawet za cukierki bo przecież na religii od Boga ich wymodlić nie zdołały był Gruzinem nazywał się Stalin i w przerwie pomiędzy poszczególnymi zbrodniami wykazywał się niezwykłą wrażliwością słuchając i nucąc starą gruzińska piosneczkę ludową Suliko. Ogarnij się - pplliiss!
Do frustratów

2016-12-15 08:27:10
Dla uczniów rodzicow i nauczycieli nie ma to najmniejszego znaczenia czy dyrektor jest p.o. czy na stałe po konkursie , ważne by sumiennie wykonywał swoją prace i był wymagający dla nauczycieli i uczniów. Takie larum o te konkursy pokazuje prawdziwe oblicze niektórych nauczycieli i ich parcie na szkło .
do do frystratów

2016-12-15 14:36:16
jeżeli to nie ma znaczenia dla uczni itd - to dlaczego ma dla Wójta? - że przez całe lata wszyscy byli po. ?
propozycja

2016-12-17 11:28:42
a moze wojt wprowadzi stowarzyszenia ktore beda prowadzily szkoly i skonczy sie problem z chorymi przywilejami z karty nauczyciela. Dla slabszych z historii to przypomne ze karta nauczyciala zostala wprowadzona za PRL-u w 1982 r. w czasie stanu wojennego.
obserwator

2017-01-05 12:40:42
no to Wójt ma problem -konkurs nie do końca prawidłowo przeprowadzony teraz powinni się przyjrzeć przetargom w naszej gminie bo ta nasza komisja rewizyjna chyba śpi i jeszcze opłaty za lokale, które to nasz kochany Wójt remontował za środki unijne a teraz kasuje jak by to robił za soje
Do Obserwatora

2017-01-06 08:56:41
W ramach ocieplenia wizerunku Prezesa, Komendanta i Vice Prezesa Kapelan Bujalski w ramach Święta Trzech Króli ogłosił że od dziś na drzwiach miejscowych OSP będą pisać kredą zamiast zwyczajowych inicjałów ma być P+M+P https://www.youtube.com/watch?v=OCFWWfRr0jo
obserwator

2017-01-06 11:26:37
komuś tutaj nerwy puszczają czyżby jakieś problemy w pracy,myślę że osp w gminie Drwinia oglądnie podany link(https://www.youtube.com/watch?) przez lizusów naszego wspaniałego Wójta i ocenią jego prawdziwe intencje oraz to jakim szacunkiem otacza wszystkie środowiska ,które czasami mają inne spojrzenie na te same sprawy
Do powyżej

2017-01-06 20:03:36
Chyba faktycznie masz rację! Wygląda to tak: Wójt to tak naprawdę Kapitan Hak i chce zniszczyć wszystkich: Strażaków, Nauczycieli, Duchownych, Przedsiębiorców oraz mieszkańców Nibylandi nagle z odsieczą przybywa im sam Piotruś Pan ze strzelbą wraz ze swoją drużyną Zagubionych Chłopców ( czyi Miro+Bodzio+Pawełko). Chłopaki właśnie na naszych oczach powstaje 2 część Piotrusia Pana i Piratów Dla nie wtajemniczonych: Piotruś Pan – bohater serialu, chłopiec, który nigdy nie dorośnie. Jest przywódcą grupy, składającej się, wraz z nim, z dziesięciorga dzieci (plus jednej wróżki)
widz

2017-01-06 20:31:23
A tak pracuje Piotruś Pan i spółka https://www.youtube.com/watch?v=PzIZSDrVbzc Lepiej ci?
Widz1

2017-01-06 21:07:56
Oj piotrusiu, piotrusiu musieliście z braciszkiem aż tydzień szukać w necie odpowiedzi aby dowalić:) Jak byście brali udział w castingu do 13 posterunku na Arniego to reżyser maiłby problem którego z was wybrać:) jeden lepszy od drugiego
do Widza

2017-01-08 07:10:49
Przypuszczam że tak będzie wyglądał Urząd po "dobrej zamianie" jak opanują go Piotruś Pan i jego Zagubieni Chłopcy :)
obserwator

2017-01-08 11:06:44
chciałbym bardzo serdecznie poporosić naszego kapitana Haka aby opublikował budżet gminy Drwinia na swych stronach internetowych bo nikt nic nie wie o wydatkach o dochodach o( wiecznych) inwestycjach które jakoś dziwnie kończą się na etapie projektów,a jakt tam sprawa żłobka w Drwini z której śmieją się wszyscy dokoła,a nasi radni śpią komisja rewizyjna zamiata sprawę pod dywan opozycja w radzie nic nie robi nie wiem czy takie podkulanie ogona coś zmieni przynajmniej wy weźcie się do roboty i pokażcie wreszcie obłudę ich działania
Do Widza i Do Do Obserwatora

2017-01-09 08:09:53
W Krzywym zwierciadle - współcześni Królowie Baltazarowie tak często zabierający anonimowo głos:) https://www.youtube.com/watch?v=phSX_jGI06s
obserwator

2017-01-09 20:07:52
ale gostek nerwowy aż się jąka pisząc i jak zwykle obraża czyżby coś było na rzeczy? a budżet umieszczony na tym śmiesznym portalu to chyba dla idiotów.
A ja znalazłam coś takiego:)

2017-01-09 21:16:02
Dla tych co tu często zaglądają https://www.youtube.com/watch?v=-I19AJE4tjs
Zuza

2017-01-15 22:54:57
Ja się z tobą przyliże narkotykowy świrze
REKLAMA