Felietony/Opinie

sobota 19 marca 2016 22:39:50

Współcześni Żydzi - nie nasi starsi braciaWspółcześni Żydzi - nie nasi starsi bracia

Wielkanoc to dobry czas by nie tylko jak co roku uczestniczyć w obrzędach upamiętniających historię zbawienia czyli mękę i śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.  Jest to także dobry czas by się przyjrzeć trochę innym zagadnieniem z tym z wiązanym. Mam tu na myśli Izraelitów,  Żydów którzy odegrali w tej historii tak znamienną rolę.

Wiedza o Żydach nie jest w Polsce dobrze znana. Mimo, że Żydzi zamieszkiwali nasze tereny od wczesnego średniowiecza i posiadali bardzo istotny wpływ na przebieg naszej historii, nie uczy się o tym w szkołach, rzadko mówi o tym publicznie. Z racji tego, że w kościele 17 stycznia obchodzi się od niedawna Dzień Judaizmu, a w Bochni co jakiś czas urządza się spotkania na temat mieszkających tu kiedyś Żydów (Ostatnio wyznaczono żydowską trasę pamięci) dobrze byłoby napisać choć kilka linijek na ten temat. Wielkanoc to może nie czas na wyjaśnianie historii ale dobrze byłoby się zastanowić nad judaizmem – religią żydowską dla większości Polaków w ogóle nie znaną. Kim są i na czym opierają swą tożsamość religijną współcześni Żydzi?

Na początku chciałbym się odnieść do bardzo dobrze znanej wypowiedzi Jana Pawła II o Żydach jako by byli naszymi starszymi braćmi w wierze. Pojęcie to jednak nie jest ścisłe i niestety przeinaczone w mediach tak, że nie oddaje tego co tak naprawdę Jan Paweł powiedział i co miał na myśli. Sytuację budzącą w znawcach judaizmu pewną konsternację wielokrotnie wyjaśniał ks. prof. Waldemar Chrostowski.

 

Otóż Jan Paweł II nie użył wówczas słowa „w wierze”. Jest ono dorobione przez pomyłkę lub szum medialny co budzi nieporozumienia. Jan Paweł II powiedział dokładnie 13 kwietnia 1986 roku tak – zwracając się do rabinów – „jesteście naszymi braćmi umiłowanymi”. A więc dał poznać nasze odczucia, naszą wrażliwość. To, że w gruncie rzeczy Żydzi, wyznawcy judaizmu, nie są postawieni poza nawiasem chrześcijańskiego przykazania miłości Boga i bliźniego. A dalej Ojciec Święty powiedział tak: „i – można powiedzieć – naszymi starszymi braćmi”. Po pierwsze więc nie użył słowa „w wierze” i po drugie zapożyczył ten zwrot od Andrzeja Towińskiego i później od Adama Mickiewicza, który podobnego sformułowania użył w „Składzie zasad” dla swojego legionu gdzie można odnaleźć zwrot „ Izraelowi, bratu starszemu …”. Po trzecie użył zwrotu „można tak powiedzieć” co oznacza nieścisłość znaczeniową. Jak widać Ojciec Święty  nie użył tego zwrotu jako pojęcia  teologicznego i co ważne użył go ze zwrotem „można tak powiedzieć”.  Wszystko to czyni wypowiedź Jana Pawła wypowiedzią nie wiążącą teologicznie. Dlaczego nie można powiedzieć, że Żydzi to nasi starsi bracia w wierze?

 

Ponieważ judaizm i religia żydowska nie ma wiele wspólnego z chrześcijaństwem. Współcześni Żydzi nie mogą być naszymi starszymi braćmi w wierze gdyż Talmud – święte księgi Żydów - w postaci z jaką mamy do czynienia obecnie i na którym Żydzi budują swoją tożsamość religijną, powstawał w III i IV w. po Chrystusie. Żydzi wywodzą więc swoją religijną tradycję z pism powstałych o wiele później niż Biblia i już po wydarzeniach opisanych w Nowym Testamencie, który powstawał między 50 a 120 rokiem po Chrystusie. Czyli też o wiele wcześniej. W odniesieniu więc do współczesnych Żydów talmudycznych nie można mówić, że to nasi starsi bracia. Żydzi, mimo, że czerpią także elementy swej religijności z Biblii, nie mają jednak prawa, według wielu teologów, odnosić się do ksiąg Starego Testamentu. Jak pisze ks. Józef Kruszyński, wybitny znawca judaizmu: O ile więc Żyd będący w rozproszeniu pomiędzy chrześcijanami, wyróżnia i wynosi się ponad innych, rzekomo dlatego, że upoważnia go do tego Stary Testament, czyni to bezprawnie. Dzisiejszy Żyd nie ma prawa odwoływania się do Starego Testamentu, bo z nim zerwał i sprzeniewierzył się idei chrześcijańskiej.

 

Talmud to inaczej najświętsze księgi żydowskie z których Żydzi czerpią swe religijne natchnienia. Nie jest on jednak Biblią. Dla Żydów Biblia jest pismem pobocznym przez Talmud tylko interpretowanym, w dodatku bardzo wybiórczo i w sposób w jaki Żydzi uznają to za stosowne. Cała tożsamość żydowska opiera się więc tylko i wyłącznie na Talmudzie i jego składowych: Misznie, Midraszu, Halace, Hagadzie czy Kabale. Z nich to właśnie Chasydzi czerpią swą religijność, a Żydzi syjoniści swój nacjonalizm. Są to zupełnie inne pisma.

 

Ks. Józef Kruszyński pisze dalej: Dążenia Żydów z epoki przedchrystusowej wspierają się na księgach Starego Testamentu, natomiast dążenia Żydów, przebywających już w rozproszeniu pomiędzy narodami chrześcijańskimi, posiadają oparcie na Talmudzie. Talmud i Pismo św. to są całkiem różne księgi. Ubliżalibyśmy Pismu św., gdybyśmy religię i etykę współczesnego żydostwa  opierali na Piśmie św. Pisarze chrześcijańscy, którzy w studiach swoich o żydach, popełniają ten błąd, wyrażając się ujemnie o Piśmie św., jako o księgach usprawiedliwiających etykę żydowską, nie zwracają uwagi, że ma się tu do czynienia z innymi księgami, stanowiącymi zaprzeczenie wzniosłej idei, której służy Stary Testament. Żydzi wypaczyli i wykoślawili naukę Pisma św., zamykając ją w nowych księgach,   opracowanych w czasach rozproszenia i prześladowania. Przyjmując te księgi za święte i stawiając je wyżej, aniżeli natchnione księgi Starego Testamentu, tym samym oderwało się żydostwo od podstaw starej wiary, tak wytrwale bronionej przez proroków, a oparło się na wykładzie rabinów.

 

Przyczyną całkowitego rozejścia się Biblii i Talmudu i wykopania przepaści między chrześcijaństwem a judaizmem była wizja Mesjasza. Dla Chrześcijan Mesjaszem był Jezus Chrystus. Jezus przez swoje cierpienie, śmierć i ostatecznie zbawienie ludzi wypełnił już swoją misję na ziemi. Żydzi nie przyjęli Chrystusa jako Mesjasza. W ich wizjach Mesjasz miał być królem ale materialnym, ziemskim, który przyjdzie i pomści cierpienia Żydów. Da im obiecaną ziemię, potraktuje jako naród wybrany i pozwoli podbić i panować nad wszystkimi narodami w przekonaniu, że z racji wybrania, ziemia i jej dobra im się należą. Mentalność żydowska jest więc  ściśle materialna, materialistyczna. Jezus z racji tego, że był postacią duchową i taki wymiar miała jego misja na ziemi, nie zgadzał się z żydowską wizją Mesjasza. Dlatego Żydzi nie tylko nie przyjęli jego nauki ale wydali Go także na śmierć. Później zaprzeczając jego zmartwychwstaniu.

 

Żydzi bowiem odrzucili Nowy Testament. Nie uznali Chrystusa jako zbawiciela. Co więcej nie uznali go nawet jako proroka. W nauczaniu rabinów mówienie o Jezusie jako zbawicielu jest nie tylko niedozwolone ale dla Żydów jest bluźnierstwem. To co cechuje współczesny judaizm talmudyczny to głęboka niechęć do postaci Jezusa, która graniczy wprost z nienawiścią. Żydzi tym różnią się od muzułmanów, że wyznawcy Mahometa uznają Jezusa jako jednego z proroków. Żydzi natomiast Jezusa nie uznali w ogóle. Przez to odrzucenie wyrosła na gruncie żydowskim szeroka niechęć do chrześcijaństwa. Jej przejawy są bardzo liczne. Najbardziej rzucającym się w oczy przykładem jest modlitwa na stojąco. Żydzi odrzucili modlitwę klęcząc by nie przypominać tym chrześcijan. Każdy chyba widział w relacjach z Jerozolimy kiwających się, stojących pod tzw. Ścianą Płaczu Żydów. Żaden z nich nigdy nie uklęknie. Jest to Żydom zabronione. Innym przykładem jest zakaz wypowiadania słowa Jezus. Jest to surowo zakazane. Charakterystyczną postawą Żydów talmudycznych, czyli współczesnych, jest absolutne milczenie o Jezusie. Nie wolno w żydowskich rodzinach mówić o Jezusie i nie wolno Żydom podejmować teologicznej rozmowy o Jezusie z chrześcijanami. Jeżeli jacyś podejmują, to tylko i wyłącznie jako inicjatywa prywatna, natomiast nie jako przedsięwzięcie, w którym mieli by reprezentować religię żydowską.

 

W Talmudzie jest wiele słów określających Jezusa pogardliwie. Jest on pełen strof wyrażających niechęć do chrześcijan. Jak pisze ks. Józef Kruszyński: Nie wiadomo co bardziej podziwiać w Talmudzie: czy nienawiść do chrześcijan, czy też umiejętne rozwijanie haseł w celu skupienia się i wyodrębnienia tak pod względem rasowym jak i religijnym.  Nienawiść do chrześcijan posiada w Talmudzie bardzo wyraźne oblicze i niczym nie da się go zaprzeczyć.


Dość wspomnieć  Kabałę (cześć składowa Talmudu) gdzie słowo Jezus jest przeinaczone celowo na słowo Jeszu. Przeinaczone po to by mogło oznaczać wyraz pogardy. Przez kabalistów słowo Jeszu tłumaczy się jako: immah szemo veziqro, co się tłumaczy jako: niech przepadnie imię jego i pamięć jego.  W innej części Talmudu określa się Jezusa jako Taluj. Jest to wyraz także obelżywy i znaczy: „wisielec”.  Obelżywych przykładów którymi określa się Matkę Boską nie będą tu przytaczał.

 

Żydzi mają także zakaz wchodzenia w związki małżeńskie z chrześcijanami. Gdy to się jednak zdarzy kierują się specyficznym podejściem do tożsamości dzieci. Żydowskie dziecko urodzone z matki żydówki (Żydzi uznają za swoje tylko te dzieci urodzone z matki żydówki), a z ojca muzułmanina, poganina czy nawet komunisty, jest uznawane Żydem. Słabym, ułomnym ale jednak uznawane Żydem. Natomiast jeśli urodzi się dziecko z matki żydówki i ojca chrześcijanina, to takie dziecko nie jest uznawane jako Żyd.  Jest to bardzo znamienne bo pokazuje prawdziwy stosunek Żydów rabinicznych do chrześcijan. Ks. prof. Chrostowski komentuje to tak: „Proszę zapamiętać, to jest bardzo ważna przesłanka: lepiej być muzułmaninem, ateistą, kimkolwiek, wolnomyślicielem, nie-wiadomo-kim, niż być chrześcijaninem. Zatem proszę zauważyć – w żydowskim samookreślaniu się, w żydowskim postrzeganiu siebie jest zawarty bardzo silny element antychrześcijański.


Ten element antychrześcijański Żydzi manifestowali bardzo często nie tylko w swoich księgach. Do dziś słynne jest żydowskie święto Purim, upamiętniające uchronienie Żydów od zagłady w imperium Achmenidów. Podczas tego święta palono kukłę Hamana, który za odmowę oddania mu czci przez Żyda Mardocheusza, kazał skazać ich na zagładę. Do niedawna jeszcze kukłę  Hamana przebierano w sutannę księdza katolickiego i palono.

 

Wszystko to czyni, a jest to tylko skromne zamarkowanie tematu, że i dialog i jakiekolwiek pojednanie między chrześcijanami a Żydami jest bardzo trudne, z powstającym pytaniem – czy jest w ogóle możliwe? Mimo wysiłków i dobrej woli Jana Pawła II i innych teologów Judaiści wymagają uległości ze strony chrześcijan i nie chcą rozmawiać jak równy z równym. Żydzi bowiem na antychrześcijaństwie czyli odrzuceniu Jezusa i odrzuceniu zbawienia oparli całą swą religię i na niej budują swoją tożsamość. Trudno od nich oczekiwać by nagle się jej wyrzekli. Nadal czekają na Mesjasza. Z uwagi na to nasza wspólna historia była i jest bardzo trudna. O wielu wątkach się w ogóle nie wspomina. Dlatego budzi to trochę niepokój gdy ci lub inni działacze publiczni, całkowicie chyba nieświadomi tematu, sprawiają swoimi poczynaniami wrażenie jak by chcieli na powrót wyznawców Talmudu na nasze ziemie zapraszać. Wszak od dawna co roku w najważniejszym budynku publicznym w Polsce odbywa się już święto Chanuki. Nie sądzę by było to dobre rozwiązanie.

 

Paweł Wieciech

 

Fotografia przedstawia grupę Żydów przebywających w Bochni.

Napisz swój komentarz:

Nick:

Komentarz:

By uniknąć spamu wpisz kod z obrazka:

Komentarze użytkowników

Czasbocheński nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo, naruszajace dobra osób trzecich lub wypowiedzi prawem chronione mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Jak komuś tu źle to...

2016-03-20 19:42:56
Dobrze, że mają już swój Izrael i nich sobie tam już wyjeżdżają. Taki Urban, Michnik, Hartman ... jak im tu źle nich pakują walizy i kierunek Tel Awiw.
Paul

2016-03-21 10:13:14
Dobrze napisane.
???

2016-03-21 15:13:27
"Dobrze napisane"? Żydzi to nie karta wyznania, tylko nazwa Narodu, tak jak Polacy, Niemcy, Rosjanie itd. W samym Izraelu istnieje podział na szereg grup, które w różny sposób odbierają wagę zarówno Starego Testamentu jak Talmudu, Kabały i innych Świętych dla wyznania Mojżeszowego ksiąg. To co opisano powyżej dotyczy w zasadzie tylko ortodoksyjnej części żydowskiego społeczeństwa, które wcale nie jest w większości. Trzeba pamiętać, że Sam Jezus zrodzony był z Matki Żydówki, więc wg takiej interpretacji jak podano - był Żydem. Również pierwsi Apostołowie to bez wyjątku Żydzi, którzy odczytali Pismo Święte od nowa. Czy Chrystus negował Prawo obowiązujące na ten czas, czy podważał ustanowione normy? Nie i jeszcze raz nie, On po prostu pokazał jak należy odczytywać to co napisane i dał do zrozumienia, że wiele interpretacji jest błędnych. Nie pamiętacie stwierdzenia: "to nie ludzie są dla Paschy, ale Pascha jest dla ludzi"? Dotyczyło to rangi istoty ludzkiej, która mając wolną wolę może wybierać. Tam gdzie nie ma pola manewru - np. przykazania boskie czy objawienia proroków, Jezus nigdy nie stawiał znaku zapytania. Zgadzam się z postawioną tezą, że nasza wspólna historia jest i nadal będzie trudna, ponieważ wszyscy Żydzi (oprócz Chrześcijan) wierzą w to, że są Narodem Wybranym a inne nacje należy wykorzystywać (w tym oszukiwać) bo są po to żeby im służyć. Z tą doktryną walka jest tak samo płonna jak z przekonaniem Mahometan, że innowiercy są gatunkiem, który należy sobie podporządkować wszelkimi metodami. Tak więc konflikty będą trwały...
???

2016-03-21 15:20:50
I jeszcze jedno. Święty Jan Paweł II kilkukrotnie użył sformułowania, że Żydzi są naszymi "starszymi braćmi w wierze" np. w wywiadzie dla magazynu "Prade" 3 kwietnia 1994 roku: "Postawa Kościoła wobec ludu Boga Starego Testamentu -Żydów - może być tylko jedna: są oni naszymi starszymi braćmi w wierze."
Mark

2016-03-21 20:45:42
Tekst jest napisany bardzo dobrze. Co prawda to tylko jeden z wielu aspektów problemu z Żydami ale autor sam to zaznacza. Ten tekst można jeszcze bardziej rozwinąć. Bardzo ciekawy i dotykający istoty problemu.
Mint

2016-03-21 22:46:53
W tekście jest zaznaczone, że poruszona jest tylko niewielka część tematu. A poza tym nie jest tak do końca jak napisane jest powyżej w komentarzu. Żydów można uznać właśnie za kartę wyznania. Izrael jest jedynym państwem na świecie w którym nie ma konstytucji jako takiej. Żydzi ortodoksyjni się na to nie zgodzili i w Izraelu organizacja państwa opiera się w dużej części na rabiniźmie. Talmud jest dla nich i księgą świętą i źródłem prawa, prawa które w szczegółach opisuje reguły zachowań prawie w każdej sytuacji, świeckiej także i to nawet w łóżku. Żydzi są podzieleni to prawda. Ale Talmud jest źródłem zachowań i odniesień nawet dla Żydów ateistów. Trafnie jest napisane, że jak nie chasydzi to syjoniści, nawet ateiści, znajdują w Talmudzie inspirację. Jeśli ktoś się wgłębi w judaizm i historię Żydów to nie da się nie dojść do wniosku, że Żydzi talmudyczni to po prostu sekta i to dość niebezpieczna. Nie przypadkowo wyrzucano ich prawie z każdego państwa w Europie. Ich podwójna etyka i izolacjonizm doprowadziły do tego, że Żydzi stworzyli odrębną cywilizację. Inną od chrześcijańskiej czy muzułmańskiej. Temat jest bardzo szeroki. Przeciętny Polak nie wie o tym prawie nic.
AD

2016-03-22 08:38:44
Bliżej chrześcijan są już Karaimi. To grupa religijna która odrzuciła Talmud i nauki rabinów, a została przy Pięcioksięgu Mojżeszowym. To już ich prędzej chrześcijanie mogą nazwać starszymi braćmi w wierze. Jan Paweł II trochę się chyba zagalopował. Poza tym chciał wyjść z pojednawczą inicjatywą. Skutki tego nie są współmierne. Kościół wprowadził dzień judaizmu, a w synagogach o dniach religii katolickiej nikt nie słyszał. Żydzi wykorzystują to wprowadzając w różnych miastach już nie dzień ale tydzień kultury żydowskiej. I tak udało im się włożyć nogę w drzwi w Kościele i w Polsce do oficjalnego werbowania na judaizm. I takie przypadki się już zdarzają.
Advocatus diaboli

2016-03-22 11:07:48
Temat żydowski w Polsce jest bardziej skomplikowany. Prawdą jest ze diaspora żydowska, ktora tułała się po świecie nie mając przez setki lat swojego państwa, opracowała super- zasady egzystencji narodu ktory nie ma państwa. Po pierwsze - pilnowali aby kształcić swoje dzieci , głownie w lukratywnych zawodach lekarzy i prawników. Po drugie - zawsze uczyli sie jak "robić" pieniadze, przede wszystkim w handlu i bankowości ( rzadko w rzemiośle, nigdy w rolnictwie). Po trzecie - mając wykształconych i bogatych ludzi stawali sie elitą małych i dużych państw, niezależnie jaki panował tam system społeczny , gosospodarczy i polityczny. Przy tym zawsze popierali swoich współplemienców - odwrotnie niz często zachowują się Polacy na obczyźnie. Stąd tylu Żydów było i jest w rządowych i biznesowych kręgach Ameryki , Rosji, i Polski. Odsetek laureatów nagrody Noble , ktorzy posiadają żydowskie korzenie sięga 50% !!!) Należy przypomnieć , że twórcy i przedstawiciele zachodniego kapitalizmu byli (i są) w dużej czesci Zydami - podobnie jak twórcy bolszewickiego komunizmu ( Marks, Engels,Lenin, Trocki) , ktory miał panować nad światem. I podobnie jak współcześni rosyjscy miliarderzy... Ciekawostka - kilka lat przed II wojną światową polski rząd zakazał przyjmowania na wydziały prawa polskich uniwersytetów studentów nadodowosci żydowskiej w ilości większej, niż wynikało to z procentowego udziału Żydów do Polakow zamieszkujących RP. Było to głupie i naiwne a poza tym niedemokratyczne. Hitler wymyslil jeszcze "prostszą" metodę na poprawę sytuacji ekonomicznej Niemiec i swiata - eksterminację narodu żydowskiego . Szaleńczą ideę zachowania czystości rasy realizowało szczerze i skutecznie przez 5 lat 80 mln kulturalnych i wykształconych Niemców. A teraz pointa: najbardziej polskim kompozytorem był, jest i bedzie Fryderyk Chopin , ktorego korzenie - przez matkę z Krzyzanowskich są żydowskie. Najpiękniejsze polskie wiersze dla dzieci napisali żydzi Julian Tuwim i Jan Brzechwa. Autorami nieprzemijajacych POLSKICH przebojów są Wars, Petersburski, Szlechter, Starski. Cudowna "Piosenka o mojej Warszawie" stworzona została przez Alberta Harissa a muzykę do najbardziej polskich i patriotycznych "Czerwonych Maków na Monte Cassino" napisał także Żyd Alfred Schutz)
woźny sądowy

2016-03-22 11:22:38
A "Czerwone maki na Monte Cassino " kilka godzin po bitwie zaśpiewał pierwszy raz Żyd Gwidon Borucki. Ten sam, któremu gen. Anders podkradł żonę , mamusię najnowszej pani senator PR , wybranej po namaszczeniu PiS.
Melch

2016-03-22 14:18:31
To wszystko to prawda ale drugą stroną medalu jest i było to, że Żydów zasymilowanych było ok 15%. Tylu Żydów mówiło wogóle po Polsku. I tak na prawdę tylko ten niewielki procent można uznać pozytywnie. Olbrzymia większość to Żydzi wogóle nie identyfikujący się z Polską i Polakami. W dużej części wrogowie państwa i katolików. Zdrajcy, wywrotowcy, kolaboranci, oszczercy, komuniści, UBeccy kaci i lichwiarze, którzy narobili tu tyle szkód ile Zakon Krzyżacki, a może i więcej. Dość wspomieć o próbach utowrzenia na naszych terenach judeopoloni czyli Izraela wykrojonego z naszych ziem. Byli więc i Żydzi naszymi potencjalnymi rozbiorcami. Całe zasługi garstki Żydów zasymilowanych nie mogą przykryć tej bulwersującej i przemilczanej prawdy. Żydzi którzy tu jeszcze zostali powinni mieć zakaz sprawowania jakichkolwiek urzędów. Komu się coś nie podoba powinien dostać bilet w jedną stronę.
Paul

2016-03-22 14:49:05
Dobra dyskusja.
Mosze do Melch

2016-03-22 18:26:58
Jeśli ty mi mówisz to co myślisz , to mi odpowiedz prawdę jak ja sie ciebie zapytam : to co my według ciebie mamy zrobić z panią Kornhauser - Dudową ? I tu twoja pusta gojowska mozgownica wysiada... Kiedys śpiewali na filmu o Skrzypku na dachu - Tradycja, tradycja . Teraz trzeba śpiewać - Asymilacja, asymilacja . W obie strony !!!!! Bo nie2c3jeden Żyd nie cierpi żydowskiego sposobu rozumowania .
lia

2016-03-22 19:57:35
Zaścianek, Zaścianek, Zaścianek Proponuję zapoznać się wszystkim głoszącym radykalne tezy proponuję zapoznać się z historią zwłaszcza z datą 25 sierpnia 1942 roku oraz z materiałami na stronie:http://www.bochnia.eu/m/turystyka.php?id=138 Po wydarzeniach z tamtego okresu artykuł zatytułowany: "Współcześni Żydzi - nie nasi starsi bracia" delikatnie mówiąc nie jest na miejscu! Byli to nasi starsi, młodsi bracia, sąsiedzi, znajomi i też wnieśli potężny obiektywnie pozytywny wkład w historię naszego miasta, kraju a także świata- niedowiarkom proponuję zapoznać się narodowością większości noblistów, finansistów, przedsiębiorców i innych.
Melch

2016-03-22 20:58:18
Przykro mi ale dwa powyższe wpisy są pisane przez kogoś kto nie ma pojęcia o prawdziwej polsko-żydowskiej historii. Ale nie ma się co dziwić bo prawdziwe fakty z tej historii są po prostu zamilczane na śmierć. Jedyne co pojawia się ewentualnie w dyskusji publicznej czy w szkole to patrzenie na Żydów wyłącznie przez pryzmat holokaustu. A oni tu się panoszyli przez prawie 1000 lat. O żadnej asymilacji nie było mowy. Tak jak wspomniałem doszło do niewielkiej ok. 15 procentowej ale w niej był zarówno Tuwim jak i np. taki Berman. Samych Żydów przychylnych, utożsamiających się z Polską była garstka. Reszta to albo nasi wrogowie albo ludzie którym ten kraj był całkowicie obojętny. Stawiali tylko bramy powitalne raz sowietom raz gestapowcom, a na Polaków donosili licząc na korzyści. Żydzi przez ponad 2000 lat nie zasymilowali się z żadnym narodem. Kto mówi o żydowskiej asymilacji nie ma zielonego pojęcia ani o żydowskiej mentalności ani o historii. I lepiej niech zamilknie bo albo sam jest Żydem i prowokuje albo wypisuje głupoty. A prawda kto pacyfikował i na jaką skalę Żydów w gettach powoli zaczyna wychodzić na jaw. Bardzo dobre książki napisała ostatnio pani Ewa Kurek.
UM

2016-03-22 21:10:15
Przykład żony pana Prezydenta pokazuje, że bez powiązań z Żydami w tym kraju nie da się wypłynąć na wyższe stołki. Wystarczy prześledzić kariery na stanowiskach ministra MSZ lub prezydenckim. Są nimi albo ludzie służb PRL albo ludzie pochodzenia żydowskiego lub ludzie związani ze środowiskiem żydowskim. Pani prezydentowa prezentuje się z wysoką klasą i także z wysoką "klasą" jej mąż przemawiał niedawno w Warszawskim Polin ;-)
Trochę luzu

2016-03-23 13:13:59
Chodzi dwóch Żydów po Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, kiwają głowami, podziwiają a jeden z nich mówi: patrz Mosze jakie bogactwo, jaki przepych, jaka wielka świątynia a zaczynali od stajenki...
Jeszcze więcej luzu

2016-03-23 13:41:54
Stary Żyd Abram przychodzi do rabina . - Rebe, razem z moją Salci mamy wielki problem. Nasz syn Icek za nic ma żydowskie tradycje . Żre wieprzowinę, nie chodzi do synagogi, ugania sie za babami i w ogóle nie słucha naszych upomnień. Co robić ???? Rabin długo myśli i wreszcie mówi- wiesz Abram, nic na to nie poradzisz, takie czasy. Ale spróbuj wykonać taki chwyt jakiego użył Jahwe, gdy jego Syn zacząć zmieniać zasady wiary . Napisz nowy testament...
polak

2016-03-23 19:41:13
wszędzie spiski, uciemiężenia, naciski, oszustwa.... i a tym wszystkim stoją ... -tego można doszukać się w większości powyższych komentarzy a nawet w materiale autora powyższego tekstu a tak naprawdę proponuję wziąć się do pracy zgodnie z zasadą chyba chrześcijańską: Módl się i pracuj a dojdziesz do celu! Nie potrzeba nam teraz budzić ducha ksenofobi, antysemityzmu. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy braćmi i dziećmi tego samego Boga! Tym wszystkim "znafcom" relacji polsko - żydowskim zadaję pytanie? Czy wg Was wszyscy Muzułmanie to terrości????
Do Melch

2016-03-23 19:46:50
Drogi przyjacielu! Czy wg Ciebie istniałby Naród Żydowski wtedy gdyby jak to piszesz 100 % poddało by się po twojemu asymilacji?
Judaizm to przekręt

2016-03-24 14:52:15
Spiski bo i sam judaizm jest na spisku założony. Przecież Ewangelia św. Mateusza już podaje, że Żydzi kazali żołnierzom mówić nieprawdę. Kazali im mówić, że Jezus nie zmartwychwstał tylko go z grobu uczniowie wykradli podczas gdy oni spali. A Żydzi zapewnili żołnierzy, że pogadają z kim trzeba by ich kara za spanie na warcie nie dopadła. Czyli zawiązali z żołnierzami spisek i kazali światu głosić kłamstwo. I do dziś to głoszą. Judaizm więc na spisku i przekręcie stoi więc co się dziwić, że z Żydami same spiski tylko związane.
Melch do drogiego przyjaciela

2016-03-26 00:28:43
Czy by istniał czy nie, nie jestem tym zainteresowany. To problem żydowski. Wiem tylko, że skoro tu tyle lat mieszkali to albo mieli się zasymilować jak każdy inny naród (Nawet Niemcy się asymilowali i zostawali polskimi patriotami) albo siedzieć cicho i pomagać nam w budowie i obronie kraju. Żydzi robili dokładnie na odwrót. Zostali zdrajcami Polski. Dlatego stracili już prawo do mieszkania w Polsce. Wcześniej czy później będą musieli stąd wyjechać i to co do jednego.
Do Melch

2016-03-28 09:31:55
Takie podejście do narodów już było efekty również są znane na świecie można wymieniać przykłady: 1. Europa II Wojna Światowa, 2. Rosja Radziecka, 3. Bałkany w latach 90, 4. Afryka po dzień dzisiejszy Duch nienawiści powoli się budzi! Ja proponuje aby go dalej usypiać i się go wyzbyć!
PW

2016-03-29 22:51:37
Nie chodzi tu o popadanie w skrajności i nikt tu nie napisał o nowych holokaustach i duchach nienawiści. To jest właśnie narracja żydowska. Że jeśli ktoś coś nie tak o nich napisze to od razu sieje się nienawiść. To jest ich rozumowanie i sposób obrony. Oczywiście bardzo sprytny. Niemniej jednak jeśli sami się nie obronimy to nikt nas bronił nie będzie. Żydzi nigdy nie byli do nas przyjaźnie nastawieni. Mimo gościny i tolerancji chcieli uczestniczyć w rozbiorach i zdradzali nas kolaborując z zaborcami. Osłabiali i rozkładali państwo od środka siejąc dezinformację, sabotaż, wyzysk i nienawiść właśnie. To brzmi niewiarygodnie ale niestety duża część naszej historii jest po prostu zamilczana. Przy czym jestem pewny, że gdyby mieli sposobność holokaust urządzili by nam i to bez zmrużenia oka. Na co ich stać? Wystarczy się przyjrzeć co wyprawiają w Palestynie. Zachowują się tam jak zwykle Gestapo. Po tysiącletnich doświadczeniach z Żydami i po obserwacji co robili w innych krajach jest rzeczą nieodpowiedzialną tolerowanie ich w kraju i przyznawanie im przez kolejne ekipy polskich paszportów. Wydaje się, że Żydów nie ma bo nie widać ich na ulicach. Niestety są i to w najbardziej newralgicznych ośrodkach władzy. Bo mają nas nadzorować jak za Stalina. Mamy być takim niemiecko-rosyjskim kondominium pod żydowskim nadzorem. I to trzeba zmienić jeśli chcemy przeżyć jako samodzielne państwo. Inaczej będziemy kolonią a Polacy, jak dawniej murzyni, bedą robić na cudzych plantacjach. A Żydzi w naszym własnym kraju będą nam dalej śpiewać czyje są kamienice i załatwiać z Niemcami czy Rosją otwarcie nowego Izraela nad Wisłą. Dla nich było by to uwieńczenie marzeń. Dlatego od jutra powinien być zakaz dla nich wydawania paszportów, a reszta ma rok na opuszczenie kraju. Nie zasłużyli sobie by mieszkać z nami. Tuwim czy Kiepura nie wystarczą. Niestety! A jeśli Kościół Katolicki chce się bratać z Żydami podczas gdy oni mają to jako zwykłą naiwność Kościoła i to skrzętnie wykorzystują to radzę tego od jutra zaniechać albo bratać się z nimi poza Polską bo skończy się to nieszczęściem i dla Kościoła i dla nas. A nieszczęść mamy już dość. Urban, Michnik i Hartman już wystarczą. Nie wspominając o tych którzy jeszcze niedawno stanowili prawie 50% apartu terroru i to na kierowniczych stanowiskach. I zawód swój wykonywali z wielkim poświęceniem.<br />
DV

2016-04-04 10:36:58
W sumie to się potwierdza. To co żydowscy dziennikarze z Gazety Wyborczej przekazywali (a może i inspirowali tą ustawkę), z kościoła z Warszawy to się wpisuje w żydowski kanon walki żydów z kościołem katolickim i w żydowską tradycję siania wszędzie nienawiści i nietolerancji.
REKLAMA